Monitorovací zprávy

 • Formulář MZ (198 kB)
  • V tomto souboru naleznete formulář pro vyhotovení průběžné monitorovací zprávy pro konečného uživatele za grantový projekt. Formulář se týká všech opatření, vyplňujte proto prosím pouze ty údaje, které se vás týkají; prázdné tabulky ale v monitorovací zprávě ponechte. Tento formulář nám pak zašlete v elektronické podobě (na CD nebo na disketě) a zároveň společně s přílohami v tištěné podobě.
 • Příručka pro příjemce
  • Příručka pro příjemce je důležitým materiálem a vodítkem každého úspěšného žadatele, který má již uzavřeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Aktuální verzi Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ ze září 2007 naleznete na webových stránkách ESF.
 • Benefit pro monitoring (1,66 MB)
  • Program slouží k evidenci indikátorů pro všechny výzvy. Nutné je zvolit kód příslušný GS (Cz.04.1.03/2.1.15) a číslo výzvy (1, 2, 3). Benefit vyplňte a nám dodejte v elektronické i vytištěné podobě.
 • Pokyny pro vyplnění Benefitu pro monitoring (265,3 kB)
  • V souboru neleznete pokyny pro vyplnění indikátorů v Benefitu pro monitoring a ukázky vygenerovaných pdf pro jednotlivé výzvy a GS.
 • Mzdová agenda (36,5 kB)
  • V souboru je uvedena výplatní a zúčtovací listina a výkazy práce, které je třeba přikládat k monitorovací zprávě v elektronické i v tištěné podobě.
 • Zadávací řízení (112,36 kB)
  • V zazipovaném souboru najdete všechny potřebné dokumenty k zadávacímu řízení: Postupy při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory, Čestné prohlášení o nepodjatosti, Zápis/Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Výzva k podání nabídek, Oznámení o zahájení zadávacího řízení, Výsledek výzvy k podání nabídek, Výsledek zadávacího řízení.
 • Formulář MZ s poznámkami odboru 22 (278,76 kB)
  • V tomto souboru naleznete formulář MZ s krátkými poznámkami k vybraným částem MZ (psané v revizích).
 • Pokyny pro MZ s poznámkami odboru 22 (388,26 kB)
  • V tomto souboru naleznete pokyny pro vypracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu s poznámkami odboru 22 (psané v revizích).
 • Rozpočet a změny v rozpočtu (35 kB)
  • V tomto souboru naleznete formuláře pro změny v rozpočtu. Tento soubor nám zašlete v elektronické podobě (na CD nebo na disketě).
 • Přehled čerpání nákladů (35 kB)
  • Přehled čerpání je nutnou přílohou každé MZ se žádostí o platbu. Tento soubor nám zašlete v elektronické podobě (na CD nebo na disketě).
 • Zadávací řízení (35 kB)
  • V případě, že uzavřete zadávací řízení, tak je nutné vyplnit tuto tabulku a zaslat nám ji v elektronické podobě.
 • Kontrolní list + Publicita + Checklist (335 kB)
  • Soubor obsahuje kontrolní list, který je vyhotoven pracovníky MPSV při kontrole na místě; dále dotazník publicity, který KU odevzdávají při kontrole na místě a dále checklist, který vyplňují pracovníci MPSV pro každou MZ.
 • Podpisové vzory (23,5 kB)
  • Podpisové vzory pracovníků oprávněných k podepisování Monitorovací zprávy a jejích příloh se předkládají pouze jednou a to při nejbližší průběžné monitorovací zprávě. V případě změny „podepsané osoby“ se předkládá pouze podpisový vzor této osoby
 • Pokyny pro vyplnění monitorovací zprávy a jejích příloh (418,81 kB)
  • V tomto souboru naleznete pokyny pro vypracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • Rozpis cestovních náhrad (25,5 kB)
  • Je povinné použít tento formulář Rozpisu cestovních náhrad
 • Soupiska účetních dokladů (30,5 kB)
  • Doporučujeme použít tento formulář Soupisky účetních dokladů. V případě, že použijete vlastní Soupisku, musí obsahovat stejné informace, zvláště pak čestné prohlášení