Mimořádné kolo dotačního řízení - vyplňování žádosti

Mimořádný termín pro podávání žádostí v rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2011 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Mimořádný termín pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb je určen pro nově registrované sociální služby, nově zaregistrované kapacity (rozšíření kapacity, registrace nové formy služby) nebo pro ty sociální služby, které ze závažného důvodu nepodaly žádost o dotaci v řádném termínu.

Vyplňování a podávání žádostí mimořádného kola dotačního řízení bude probíhat:

  • od 2. května 2011 do 31. května 2011

Vyplňování žádosti v případě nově registrované kapacity služby (rozšíření kapacity, registrace nové formy služby

V případě navyšování kapacity stávající sociální služby či registrace nové formy sociální služby je nutné žádost v rámci aplikace OKslužby-poskytovatel vyplnit pouze na rozdíl kapacity mezi celkovou stávající zaregistrovanou kapacitou a kapacitou, na kterou byla dotace žádána v rámci řádného kola dotačního řízení.

Celá žádost bude tedy nastavena pouze na rozdíl celkové kapacity služby oproti kapacitě služby v žádosti, která byla podána v rámci řádného kola dotačního řízení (tj. v září 2010). Tento rozdíl se v žádosti projeví nejen v rámci samotné kapacity služby, ale rovněž v personálním zajištění nové kapacity, rozpočtu služby, požadavku na dotaci, ve zdrojích financování. Zároveň bude tato skutečnost popsána v části „specifika služby“ na kartě „Detail služby žádosti“.

Ilustrativní příklad:

Služba měla v září 2010 kapacitu 10 lůžek, na tuto kapacitu byla podána žádost v řádném kole dotačního řízení; lůžková kapacita služby se odráží dále na personálním zajištění, rozpočtu služby, požadavku na dotaci, zdrojích financování: služba má 0,5 úvazku vedoucího a administrativního pracovníka (kumulativně), 1 sociálního pracovníka a 3 pracovníky v sociálních službách. Rozpočet služby jsou 2 000 000 Kč, požadavek na dotaci je 1 000 000 Kč. Ostatní zdroje financování jsou 1 000 000 Kč.

V únoru 2011 byla kapacita zvýšena na 15 lůžek. Proto bude poskytovatel v rámci mimořádného kola dotačního řízení vyplňovat žádost o dotaci pouze na rozdíl kapacity, přičemž tuto skutečnost popíše v části „specifika služby“. Organizace tedy bude žádat o dotaci na kapacitu 5 lůžek, rozpočet služby bude na tuto kapacitu 1 000 000 Kč a požadavek na dotaci 500 000 Kč, přičemž personálně bude služba zajištěna 0,25 úvazkem vedoucího a administrativního pracovníka, 0,5 úvazkem sociálního pracovníka a 1,5 úvazkem pracovníka v sociálních službách. Ostatní zdroje financování představují 500 000 Kč1).

Poznámky pod čarou

1)V příkladu jsou všechny položky vypočítány jako přesný podíl (50%) z původních údajů personálního zajištění, rozpočtu, požadavku atd., ačkoli v praxi samozřejmě tyto položky a náklady služby přímou úměrou počítat nelze.