Mimořádné kolo dotačního řízení MPSV pro rok 2014 v oblasti poskytování sociálních služeb

Rozhodnutím pana ministra a v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory sociálních služeb (dále jen „Metodika“) vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí mimořádný termín dotačního řízení, a to v termínu 16. 1. 2014 až 24. 1. 2014. Mimořádný termín dotačního řízení je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb, kteří z technických důvodů nemohli podat žádost prostřednictvím aplikace SOS poskytovatel a pro ty, kteří poskytují sociální služby nově registrované v období po termínu pro podání žádosti v říjnu 2013. Tento termín je vyhlašován pro oba programy podpory a není určen pro poskytovatele, kteří svou žádost podali v řádném termínu. Na žádosti zaslané po 24. 1. 2014 nebude brán zřetel.

Žádost je třeba vyplnit do přiložené šablony žádosti a odeslat v elektronické podobě i písemně jak na MPSV, tak na místně příslušný krajský úřad, jehož prostřednictvím žadatel dotaci požaduje. Krajský úřad připraví na základě hodnocení žádosti návrh na výši dotace uvedené službě. Tento návrh bude v souladu s Principy a prioritami dotačního řízení pro daný dotační rok, se SPRSS daného kraje a bude vycházet z potřebnosti služby na daném území. Návrh pak bude předložen ke schválení dotační komisi a k podpisu panu ministrovi, tedy standardně dle Metodiky.

Žádosti odesílejte písemně na adresu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

A elektronicky na e-mail: linda.marsikova@mpsv.cz, blanka.pourova@mpsv.cz.

A dále na příslušný krajský úřad, jehož prostřednictvím o dotaci na poskytování sociálních služeb žádáte.