Mimořádné dotační řízení pro krajské úřady pro rok 2020

Vyhlášení dotačního řízení na mimořádné odměny pro pracovníky krajských úřadů, vykonávajících činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV-2020/204930-213) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o dotaci na mimořádné odměny pro pracovníky krajských úřadů a magistrátu hl. m. Prahy, vykonávajících činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „dotace“) pro rok 2020 v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Dotace dle této výzvy je poskytována na základě ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon o SPOD“), a v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a to pod účelovým znakem 13019.

Dotace poskytnutá v rámci tohoto dotačního řízení je určena na mimořádné odměny pracovníkům krajských úřadu vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) za období od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 (uznatelné náklady jsou pouze v tomto vymezeném období).

  1. Věcné zaměření dotačního titulu

Cílem dotačního titulu je poskytnout krajům finanční prostředky na vyplacení mimořádných odměn pracovníkům vykonávajícím činnosti v oblasti SPOD za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů při současném vystavení riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19 a za mimořádné pracovní nasazení při plnění těchto úkolů v období od 13. března až 31. května 2020.

  1. Výpočet výše dotace

Výpočet dotace je určen na základě měsíční výše odměny, která je stanovena ve výši 59 Kč za každou odpracovanou hodinu. K hodinové sazbě budou automaticky připočteny i zákonné odvody zaměstnavatele (tj. superhrubá mzda). Dotace tedy bude poskytnuta ve výši superhrubé mzdy. Do žádosti o dotaci lze uvést i zaměstnance, kteří pracovali na dohody konané mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za reálně odpracované hodiny.

Samotné poskytnuté odměny se zohledněním individuálního výkonu konkrétního zaměstnance se můžou od stanovené hodinové sazby lišit v rozmezí +/- 10%, avšak celkový objem vyplacených odměn nesmí překročit výši poskytnuté dotace. Výši odměny stanovuje nadřízený v závislosti na plnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů.

Odměna se neposkytne za období, kdy pracovník nepracoval z důvodu překážky na straně zaměstnavatele nebo nepracoval a pobíral ošetřovné spojené s péčí o děti nebo pobíral dávky nemocenského pojištění z důvodu nemoci nebo nařízení karantény.

V případě pracovníka s kumulací s jinou agendou (např. agenda veřejného opatrovnictví) se započítává pouze adekvátní část fondu pracovní doby.

Odměnu lze vyplatit pracovníkovi za maximálně 416 hodin v období od 13. března do 31. května 2020.

Odměny mohou být vyplaceny i jednorázově. Maximální termín pro vyplacení mimořádné odměny je stanoven do 30 pracovních dnů ode dne obdržení dotace na účet žadatele o dotaci, v případě nemožnosti dodržet tento termín (například z administrativních důvodů) potom nejbližší možný výplatní termín.

  1. Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

O dotaci mohou žádat krajské úřady a magistrát hlavního města Prahy, jehož postavení je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost bude podána na formuláři, který je přílohou této výzvy a který je upraven tak, aby obsahoval údaje v souladu s požadavky § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech.

  1. Termín pro podání žádosti

Žádost o dotaci na mimořádné odměny pro pracovníky krajských úřadů, vykonávajících činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 lze podat v termínu:

od 26. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

Žádost se podává pouze prostřednictvím datové schránky MPSV a bude opatřena podpisem statutárního zástupce nebo osobou, která jménem žadatele jedná na základě udělené plné moci. Žádáme o označení odesílané datové zprávy „Dotace na mimořádně odměny SPOD 2020 (ÚZ 13019)“.

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

  1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

O přiznání dotace a její výši na rok 2020 rozhoduje poskytovatel na základě žádosti o dotaci.

Po posouzení formální a věcné správnosti a úplnosti žádosti o dotaci, případném dožádání chybějících údajů a provedení oprav v žádosti ze strany žadatele, určí poskytovatel výši prostředků přidělovaných žadateli a vydá písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního titulu a účelu, na který je poskytována, stanoví výši poskytnuté dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude příjemci dotace zasláno ve formě datové zprávy.

  1. Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Ing. František Dolský na adresách lukas.puc@mpsv.cz a frantisek.dolsky@mpsv.cz a tel. +420 221 923 001, +420 221 922 841.

Přílohy

Poslední aktualizace: 29. 10. 2020