Mezirezortní pracovní skupina pro prevenci a řešení problematiky bezdomovectví

Mezirezortní pracovní skupina pro prevenci a řešení problematiky bezdomovectví (dále jen Pracovní skupina“) byla vytvořena za účelem monitorování plnění a vyhodnocování opatření Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 (dále jen „Koncepce“).

Pracovní skupina pro byla zřízena podle čl. 6 Statutu Komise pro sociální začleňování jako její expertní skupina. Tvoří ji zástupci všech relevantních aktérů, tj. zejména gestoři a spolugestoři jednotlivých opatření, členové Expertní skupiny pro řešení problematiky bezdomovectví, která se podílela na zpracování Koncepce, zástupci neziskových organizací, jakož i zástupci akademické sféry.

Pracovní skupina se schází se k jednáním týkajících se řešení aktuálních témat vyplývajících z problematiky bezdomovectví a za účelem monitoringu a vyhodnocení plnění opatření Koncepce.

Z toho důvodu pak jednou za rok vypracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí Zprávu o plnění opatření Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví za uplynulý kalendářní rok, která je následně předkládána pro informaci členům vlády, a to vždy do konce června následujícího roku.

Poslední aktualizace: 22. 6. 2021