Mezinárodní smlouvy v oblasti zaměstnanosti

Současná politika České republiky v oblasti pracovní migrace je řízena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který poskytuje širokou úpravu zaměstnávání a dostatečně definuje i potřebné mechanismy pro vstup občanů třetích zemí na trh práce v ČR.

Oblast nově uzavíraných bilateráních smluv je zaměřena na usnadňování dočasných pracovních pobytů mladých lidí na území druhého smluvního státu.

Zaměstnávání cizinců na základě mezistátních, popřípadě mezivládních dohod se řídí ve své většině obecně závaznými právními předpisy, pokud tyto dohody nestanoví odchylky. V některých případech s těmito dohodami souvisí limity odsouhlasené smluvními stranami pro určité období, případně okruh osob, na které se vztahují výhodnější podmínky, než je dáno obecným režimem.

Od 1 .6. 2012 je na území České republiky u všech níže uvedených dohod i u memoranda stanoven jednotný kód víza D/VC/27/WH

Smlouvy o programech pracovní dovolené
Stát Datum
podpisu
Vstup v
platnost
Sbírka zákonů
Sbírka
mezinárodních
smluv(Sb.m.s.)
Přesný název Výše kvóty pro české
občany
Nový Zéland (91.49kB) 11.10.2004 1.9.2005 93/2005 Dohoda o programu pracovní dovolené mezi
vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
1200 osob ročně
Kanada (90.24kB) 23.11.2006 1. 10. 2007 74/2007 Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o
usnadňování dočasných pracovních pobytů
mládeže
1150 osob pro rok 2017
Korejská republika (73.75kB) 19.12.2011 1. 6. 2012 55/2012 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou
Korejské republiky o programu pracovní
dovolené
300 osob ročně
Stát Izrael (RTFF 463B) 8.6.2015 19. 9. 2016 45/2016 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou
Státu Izrael o programu pracovní dovolené
200 osob ročně
Chilská republika (80.98kB) 7.10.2015 1. 11. 2016 55/2016 Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou
republikou o programu pracovní dovolené
200 osob ročně
Zaměstnávání cizinců v rámci uzavřených memorand
Stát Podpis Provádění od Účinnost Přesný název Výše kvóty pro české
občany
Tchaj-wan (13.98kB) 28.12.2015 28.12.2015 7.5.2016 Memorandum mezi českou ekonomickou
kanceláří v Taj-peji a Tchajpejskou hospodářskou
a kulturní kanceláří Praha
100 osob ročně