Zaměstnávání cizinců v rámci uzavřených mezinárodních smluv

Zaměstnávání cizinců na základě mezistátních, popř. mezivládních dohod se řídí ve své většině obecně závaznými právními předpisy, pokud tyto dohody nestanoví odchylky. V některých případech s těmito dohodami souvisí limity odsouhlasené smluvními stranami pro určité období, případně okruh osob, na které se vztahují výhodnější podmínky, než je dáno obecným režimem.

Některé smlouvy o vzájemném zaměstnávání se státy, které 1. 5. 2004 vstoupily do EU (např. Slovensko, Polsko), zůstávají v platnosti, ustanovení těchto smluvních dokumentů nahrazují ustanovení komunitárního práva (acquis communautaire).

Nový Zéland - dohoda o programu pracovní dovolené

Dne 1. září 2005 vstoupila v platnost Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu ( Sbírka mezinárodních smluv č.93/2005 Sb.m.s. (1.09 MB)), kterou mohou využít jak občané ČR na území Nového Zélandu, tak občané Nového Zélandu na území ČR.

Občané Nového Zélandu vstupující na trh práce v režimu této dohody nepotřebují k výkonu zaměstnání na území České republiky pracovní povolení (viz § 98 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnavatel je povinen o nástupu těchto občanů k výkonu práce v České republice informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP (vzor informace ke stažení).

Pro vstup na území České republiky za účelem pracovní dovolené potřebují občané Nového Zélandu dlouhodobé vízum, které obdrží prostřednictvím vízového úřadu.

Kanada - dohoda o usnadňování pracovních pobytů mládeže

Od 1. října 2007 vstoupila v platnost Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže ( Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2007 Sb.m.s. (87.23 kB)), kterou mohou využít jak mladí občané Kanady na území ČR, tak mladí občané ČR na území Kanady.

Občané Kanady, kteří budou splňovat požadavky této dohody a bude jim vydáno vízum k pobytu nad 90 dnů v souladu s touto dohodou, jsou oprávněni po dobu platnosti uvedeného víza přijmout zaměstnání v České republice bez ohledu na situaci na trhu práce a bez povolení k zaměstnání. Zaměstnavatel je povinen o nástupu těchto občanů k výkonu práce v České republice informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP (vzor informace ke stažení).

Korejská republika - dohoda o programu pracovní dovolené

Dne 1. června 2012 vstoupila v platnost Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené ( Sbírka mezinárodních smluv č. 55/2012 Sb.m.s. (1,020.9 kB)), kterou mohou využít jak občané ČR na území Korejské republiky, tak občané Korejské republiky na území ČR.

Občané Korejské republiky, kteří hodlají v souladu s touto dohodu strávit na území ČR dovolenou a případné zaměstnání zde bude pouze vedlejším účelem pobytu, jsou oprávněni po dobu platnosti příslušného víza přijmout zaměstnání v České republice bez ohledu na situaci na trhu práce a bez pracovního povolení. Zaměstnavatel je povinen o nástupu těchto občanů k výkonu práce v České republice informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP (vzor informace ke stažení).

Stát Izrael - dohoda o programu pracovní dovolené

Dne 19. září 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené ( Sbírka mezinárodních smluv č. 45/2016 Sb.m.s. (982.19 kB)), kterou mohou využít jak občané ČR na území Státu Izrael, tak občané Státu Izrael na území ČR.

Občané Státu Izrael, kteří budou účastníky programu pracovní dovolené, jsou oprávněni přijmout zaměstnání v České republice bez pracovního povolení po dobu nepřekračující jeden rok od vstupu na území, pro jednoho zaměstnavatele však nesmí pracovat déle než tři měsíce.

Zaměstnavatel je povinen o nástupu těchto občanů k výkonu práce v České republice informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR (vzor informace ke stažení).

Chilská republika - dohoda o programu pracovní dovolené

Dne 1. listopadu 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené ( Sbírka mezinárodních smluv č. 55/2016 Sb.m.s. (1.58 MB)), kterou mohou využívat jak občané Chilské republiky na území ČR, tak občané ČR na území Chilské republiky.

Zaměstnavatel je povinen o nástupu těchto občanů k výkonu práce v České republice informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR (vzor informace ke stažení).

Japonsko – dohoda o vízech k pracovní dovolené

Dne 1. listopadu 2018 vstoupila v platnost Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené ( Sbírka mezinárodních smluv č. 43/2018 Sb.m.s. (555.47 kB)), kterou mohou využít jak občané ČR na území Japonska, tak občané Japonska na území ČR.

Občané Japonska ve věku od 18 do 30 let, kteří získají vízum k pracovní dovolené, jsou oprávněni pobývat v České republice po dobu platnosti víza a mohou vykonávat práci bez povolení k zaměstnání. Platnost pracovního víza k pracovní dovolené není možné prodloužit. Zaměstnavatelé jsou povinni o nástupu těchto občanů k výkonu práce v České republice informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR (vzor informace ke stažení).

 

Od 1.6.2012 je pro území České republiky u všech uvedených dohod stanoven
jednotný kód víza
D/VC/27/WH

Zaměstnávání cizinců v rámci uzavřených memorand

Tchaj-pej – memorandum o programu pracovní dovolené pro mládež

Memorandum mezi českou ekonomickou kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří, Praha bylo podepsáno 28.12.2015. Program pracovní dovolené pro mládež byl zahájen dne 18. dubna 2016.

Občanům Tchaj-wanu, kteří budou účastníky programu, je udělováno dlouhodobé vízum D/VC/27/WH s účinností od 7. 5. 2016.

Občané Tchaj-wanu - účastníci programu pracovní dovolené budou moci po dobu svého pobytu na území ČR vykonávat zaměstnání za předpokladu, že obdrží od příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR nebo pobočky hl. m. Prahy povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce v souladu s § 97 písm. b.) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách:

http://www.mzv.cz/taipei/cz/viza_a_konzularni_informace/zahajeni_programu_pracovni_dovolene_mezi.html

http://www.boca.gov.tw/public/Data/63717243071.pdf

Austrálie – Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o Pilotním projektu práce a dovolené pro mládež

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o Pilotním programu práce a dovolené pro mládež bylo podepsáno v Canberry dne 19. října 2017. Datum zahájení Pilotního programu je 1. 3. 2018.

Občanům Austrálie, kteří budou účastníky Pilotního programu práce a dovolené pro mládež, je udělováno dlouhodobé vízum D/VC/27/WH.

Občané Austrálie - účastníci Pilotního programu práce a dovolené pro mládež budou moci po dobu svého pobytu na území ČR vykonávat zaměstnání za předpokladu, že obdrží od příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR nebo pobočky hl. m. Prahy povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce v souladu s § 97 písm. b.) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/working_holiday/informace_mzv_ustredi_o_zahajeni.html

Poslední aktualizace: 5. 11. 2020