Metodika prevence ztráty bydlení

Účelem Metodiky prevence ztráty bydlení (dále jen „Metodika“) je navrhnout komplexní systém na konkrétní cíle vázaných opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení domácností (včetně domácností jednotlivců), které dosud bydlí ve standardním bydlení na základě právního vztahu (zejména nájemním, ale také vlastnickém); toto bydlení je vhodné k dlouhodobému bydlení, ale vzhledem k jejich příjmové situaci, sociální situaci či přítomnosti rizikových faktorů by mohly toto bydlení v dohledné době bez adekvátní náhrady ztratit a ztratit ho zároveň samy nechtějí.

Cílem Metodiky je snížit rizika ztráty bydlení a dosáhnout stavu, v němž by domácnosti neopouštěly standardní bydlení v důsledku situací, jejichž dopady lze zmírnit pomocí existujících nástrojů, pokud se zavčas identifikují a řeší se.

Metodika je primárně určena a vytvořena pro potřeby sociálních pracovníků obcí s rozšířenou působností (dále také jen jako „SP ORP“), případně sociálních pracovníků pověřených obecních úřadů.

Většinu postupů však mohou snadno využít i další pracovníci – zejména ti, kteří přicházejí do kontaktu s osobami a domácnostmi ohroženými ztrátou bydlení a pomáhají jim v této nepříznivé sociální situaci postupy náležejícími mezi základní postupy sociální práce –, jako jsou sociální pracovníci poskytující sociální služby, sociální kurátoři, sociální pracovníci ve zdravotnických zařízeních, sociální pracovníci v zařízeních výkonu trestu odnětí svobody, pracovníci kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, krajských úřadů, jako i další pracovníci v rámci struktury obcí s rozšířenou působností. Stěžejní postupy Metodiky jsou založeny na širší spolupráci sociálních pracovníků v rámci institucí mezi sebou a s dalšími aktéry (jako jsou například pronajímatelé bytového fondu).

Poslední aktualizace: 2. 9. 2021