Metodika

I.
Úvodní ustanovení

 1. Nestátní neziskové subjekty vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti představují vedle obecních, krajských a státních poskytovatelů sociálních služeb podstatný a důležitý prvek ve vytváření nabídky sociálních služeb určených osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Svou činností nestátní neziskové subjekty rovněž zásadním způsobem participují na vytváření občanské společnosti v České republice.
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen "MPSV ČR") v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, ve znění Usnesení vlády ČR č. 621 ze dne 20. června 2001 a Usnesení vlády ČR č. 642 ze dne 19. června 2002, stanovilo pro účely poskytování finančních prostředků následující Metodiku MPSV ČR pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2003 (dále jen "Metodika").
 3. Objem finančních prostředků poskytovaných na provoz sociálních služeb je limitován celkovým objemem prostředků, který je pro tyto účely v daném roce vyčleněn ve státním rozpočtu.

II.
Výklad pojmů

 1. Sociální službou se rozumí činnost poskytující lidem v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů (např.bydlení, školství, zdravotnictví, služby zaměstnanosti atd.). Sociální služba je veřejná služba a je poskytována prostřednictvím zařízení sociálních služeb.1)
 2. Nepříznivou sociální situací se rozumí situace, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny nebo jestliže jejich způsob života ohrožuje zájmy a potřeby společnosti.
 3. Uživatel je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci.
 4. Zařízením sociálních služeb (dále jen zařízení) se rozumí samostatná jednotka pro poskytování sociálních služeb charakterizovaná adresou, skupinou uživatelů, pracovním týmem, souborem na sebe úzce navazujících služeb a prostorem pro poskytování služeb nebo oblastí působnosti (např. obec nebo její část)2).
 5. Pracovník je každá fyzická osoba, která vykonává v zařízení práci. Jde zejména o zaměstnance, dobrovolníky, občany vykonávající civilní službu a studenty, kteří v zařízení vykonávají odbornou praxi.
 6. Standardy kvality sociálních služeb se rozumí soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována nezbytná úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personální, procedurální a provozní.
 7. Krizovou situací se rozumí taková sociální situace, která ohrožuje život nebo významně snižuje jeho kvalitu a perspektivy a vyžaduje bezodkladné řešení.
 8. Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se uchází o finanční prostředky ze státního rozpočtu na sociální služby.
 9. Poskytovatelem finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR (dále jen "poskytovatelem) se rozumí MPSV ČR, které vyhlašuje a určuje podmínky pro poskytování finančních prostředků, rozhoduje o účelovém poskytování finančních prostředků na sociální služby.
 10. Příjemcem se rozumí žadatel, v jehož prospěch bylo o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytovatelem rozhodnuto.
 11. Neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu se rozumí jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.
 12. Zadržením peněžních prostředků státního rozpočtu se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve stanoveném termínu.
 13. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků do státního rozpočtu.

III.
Přehled vyhlašovaných programů

MPSV ČR vyhlašuje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2003 následující programy:

 1. Program podpory sociálních služeb na místní úrovni
  Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena územím obce či kraje a na jejichž poskytování má místní komunita zájem.
 2. Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
  Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena celým územím ČR, nebo má výrazně nadregionální význam.
 3. Program podpory poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách
  Program je určen pro projekty zaměřené na podporu integračních procesů a podporu sociální práce v romských komunitách.3)

Při poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2003 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, které umožňují vést běžný život v jejich přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jejich vyloučení ze společenského života. Preferovány budou současně také služby, které podporují sociální kohezi místních společenství (obcí a krajů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb.

IV.
Všeobecné podmínky pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu

 1. Žádost mohou podat občanská sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., které poskytují sociální služby a dále fyzické osoby, které na základě živnostenského či jiného oprávnění4) (dále jen "nestátní neziskové subjekty"), provozují sociální služby. Uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb, určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
 2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.
 3. Finanční prostředky ze státního rozpočtu je možné poskytnout na činnosti, které odpovídají působnosti MPSV ČR stanovené v § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. Zejména se jedná o činnosti v oblasti sociální péče, péče o rodinu a děti a péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se nestátnímu neziskovému subjektu poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) provozované sociální služby, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.
 4. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se neposkytují na samostatné projekty, jimiž se zabezpečují výdaje na úhradu hospodářsko-správních nákladů. Tyto náklady musí být rozpracovány do jednotlivých žádostí , se kterými věcně souvisejí. Součástí žádosti nemohou být výdaje na úhradu hospodářsko-správních nákladů, které nesouvisejí s činnostmi uváděnými v žádosti.
 5. Přiznané peněžní prostředky z MPSV ČR, určené na konkrétní účel, nelze duplicitně použít, pokud byly na tentýž účel poskytnuty prostředky jiným ústředním orgánem státní správy.
 6. Do vlastních zdrojů nelze započítávat finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví nestátního neziskového subjektu.
 7. Příjemce nesmí finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
 8. Pokud žadatel požádá o finanční prostředky ze státního rozpočtu uvede v žádosti rozpočet příjmů a výdajů, které mu vzniknou realizací deklarovaných činností. V rozpočtu uvede předpokládané příjmy z jiných veřejných financí včetně plateb ze zdravotního pojištění.
 9. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady (výdaje) a činnosti:
  • na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku (investiční náklady)
  • na pohoštění a dary,
  • na odměny statutárních orgánů právnických osob, (např. dozorčí rady, valné hromady)
  • na členské příspěvky v mezinárodních institucích,
  • na splátky půjček a dluhů, leasingové splátky,
  • na odpisy majetku
  • na tvorbu kapitálového jmění (zisku),
  • na náklady spojené se zahraničními cestami,
  • na výzkum a vývoj,
  • na rekondiční a rekreační pobyty,
  • na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad)
  • na náklady na provedení účetního auditu,
  • na pokuty a sankce,
  • na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)
 10. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:
  • provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty,
  • mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování prostředků na mzdy se postupuje podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.

V.
Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu

 1. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány na základě žádosti předložené MPSV ČR v závazné formě, ve čtyřech písemných vyhotoveních (jeden originál + tři kopie).5)
 2. Předložená písemná Žádost musí minimálně obsahovat:
  • Obecnou část - základní informace o žadateli a souhrnné informace o projektu; obecná část má výrazně informační charakter; údaje z této části jsou převáděny do centrální databáze MF ČR
  • Specifickou část - souhrnné informace o poskytovaných sociálních službách
  • Přílohu - souhrnné informace o zařízení/zařízeních sociálních služeb, které/á je/jsou součástí předkládaného projektu
  • Ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti (občanská sdružení předloží notářsky ověřenou kopii stanov s registrací u MV ČR, humanitární organizace církví předloží notářsky ověřený výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti předloží notářsky ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu, a fyzické osoby doloží oprávnění k činnosti notářsky ověřenou kopií živnostenského listu, kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení, pokud je v rámci projektu poskytována léčebně preventivní, rehabilitační nebo ošetřovatelská péče.
 3. Příloha k Žádosti bude využita zejména pro další upřesnění navržené typologie sociálních služeb, pro mapování sítě sociálních služeb a následné zjištění jejich finanční náročnosti. Dále bude sloužit jako podklad pro přípravu plánu inspekcí.

  V případě projektu, na který byla v roce 2002 poskytnuta od MPSV ČR neinvestiční dotace, vyplněná příloha Žádosti nebude mít vliv na hodnocení. V případě projektu, na který nebyla v roce 2002 poskytnuta od MPSV ČR neinvestiční dotace, bude při hodnocení k příloze Žádosti přihlíženo.

  Informace v průběhu zpracování přílohy k Žádosti poskytuje Mgr. Milena Johnová, telefon: 02/21922441, email: milena.johnova@mpsv.cz
 4. Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2003 nestátním neziskovým subjektům, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace v roce 2002, je splnění všech bodů rozhodnutí a dodržení všech podmínek stanovených Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům ústředními orgány státní správy přijatými Usnesením vlády ČR č.621 ze dne 20. června 2001, ve znění Usnesení vlády ČR č.114 ze dne 7.února 2001 a Metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým subjektům pro rok 2002.
 5. Informace v průběhu zpracování žádosti poskytuje: pí Blanka Pourová, telefon: 02/21922241, email: blanka.pourova@mpsv.cz. Konzultace jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.
 6. Do řízení o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu se zařazují žádosti, podané nejpozději do 11. října 2002 včetně (rozhodující je datum poštovního razítka) na MPSV ČR na adresu: odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. Pozdní podání žádosti je důvodem k neposkytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.
 7. Odbor sociálních služeb MPSV ČR žádosti přijme a zaregistruje. Registrovány budou pouze kompletní žádosti. Registraci žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí finančních prostředků.
 8. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je nestátní neziskový subjekt povinen informovat MPSV ČR nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku.

VI.
Způsob poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu

 1. Odbor sociálních služeb MPSV ČR meziresortně koordinuje přípravu a vyhodnocení žádosti včetně poskytování finančních prostředků. Úkolem meziresortních jednání je vyloučení možnosti duplicitního financování stejné činnosti v rámci jednoho projektu.
 2. Pro projednávání, hodnocení projektů a pro stanovení výše poskytovaných finančních prostředků ze státního rozpočtu je stanoven následující postup:
  • kontrola formální úplnosti náležitostí žádosti,
  • hodnotící komise v souladu s manuálem posoudí kvalitu projektů včetně navrženého rozpočtu a přijme návrh rozhodnutí o míře podpory projektu; samotná tvorba návrhu výše poskytnutých finančních prostředků probíhá v rámci hodnotícího systému.Při posuzování žádostí spolupracuje odbor sociálních služeb MPSV ČR s pracovníky krajských úřadů (zejména při hodnocení žádostí v programu podpory sociálních služeb na místní úrovni ) a s externími spolupracovníky,
  • dotační komise globálně posuzuje, zda byly zváženy všechny zúčastněné společenské zájmy a zda jednotlivé hodnotící komise rozhodovaly v obdobných případech stejně, a doporučuje ministrovi práce a sociálních věcí ke schválení návrh výše poskytovaných finančních prostředků,
  • ministr práce a sociálních věcí schvaluje a svým podpisem stvrzuje přidělení konkrétní výše poskytnutých finančních prostředků,
  • žadatel má právo podat na MPSV ČR proti rozhodnutí o výši přidělených finančních prostředků námitku.
 3. Podané žádosti budou předběžně vyhodnoceny do 31. prosince 2002. Předběžné výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách MPSV. O výši poskytnutých finančních prostředků na jednotlivé projekty se rozhodne, s ohledem na schválení státního rozpočtu a s ohledem na vyúčtování poskytnuté dotace v předcházejícím období, nejpozději do konce února 2003.

VII.
Vydání rozhodnutí

 1. Po schválení státního rozpočtu pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních prostředků nestátním neziskovým subjektům na sociální služby vydá MPSV ČR, za předpokladu kladného posouzení a schválení žádosti, rozhodnutí. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 2. Rozhodnutí vydává odbor sociálních služeb MPSV ČR, svým podpisem ho stvrzuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí, kterého v případě jeho nepřítomnosti může zastoupit ředitel odboru sociálních služeb.
 3. Součástí rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití finančních prostředků ze státního rozpočtu dodržet.
 4. Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou ryze účelové a lze je použít jen na účel uvedený v rozhodnutí.
 5. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce.
 6. Přidělené finanční prostředky budou žadatelům poskytovány čtvrtletně, popř. v jiné časové periodě stanovené MF ČR, na jejich běžné účty platebním poukazem a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu.
 7. Finanční prostředky za I. čtvrtletí budou poukázány na účet příjemců po schválení výše poskytnutých finančních prostředků ministrem práce a sociálních věcí.
 8. Nestátní subjekt je povinen předložit MPSV ČR Výroční zprávu o průběhu poskytování sociálních služeb v rozpočtovém období, v němž mu byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu, nejpozději do 30. června 2004. Výroční zpráva musí obsahovat minimálně:
  • přehled činností (poskytovaných sociálních služeb) vykonávaných v daném kalendářním roce včetně jejich kvantitativního a kvalitativního vyhodnocení,
  • roční účetní uzávěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
  • přehled o peněžních příjmech a výdajích,
  • přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,
  • stav a pohyb majetku a závazků organizace a
  • úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace.
 9. Pokud nestátní neziskový subjekt byl v roce 2002 příjemcem neinvestiční dotace od MPSV ČR ve výši vyšší než 1 mil. Kč předloží do 31. srpna 2003 audit za rok 2002.

VIII.
Sledování, kontrola a vyúčtování dotace

 1. Nestátní neziskový subjekt odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Dále je nestátní neziskový subjekt povinen vést přidělené finanční prostředky odděleně a vést účetnictví řádně v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů; § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Podle § 15 Rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení o odnětí dotace, došlo-li po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace:
  • k vázání prostředků státního rozpočtu,
  • ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta byly neúplné nebo nepravdivé,
  • ke zjištění, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem.
  Na řízení z výše uvedených důvodů se vztahují obecné předpisy o správním řízení.
 4. V případě, že by důvodem k zahájení správního řízení byla skutečnost uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, bude nestátní subjekt nejprve vyzván k nápravě a uvedení skutečného stavu do souladu s uvedenými údaji v žádosti ve lhůtě do 1 měsíce. V případě, že tak neučiní, bude správní řízení o odnětí dotace zahájeno.
 5. Bylo-li rozhodnuto o odnětí finančních prostředků z důvodu vázání prostředků státního rozpočtu není možné uložit vrácení finančních prostředků , které byly již příjemci poskytnuty.
 6. Rozhodnutí o odnětí finančních prostředků ze státního rozpočtu vydává odbor sociálních služeb MPSV ČR, svým podpisem ho potvrzuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí, kterého v případě jeho nepřítomnosti může zastoupit ředitel odboru sociálních služeb. Nestátní nezisková organizace může podat zvláštní řádný opravný prostředek - rozklad. Rozhodnutí o rozkladu vydá ministr práce a sociálních věcí.
 7. Přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu za rok 2003 musí být řádně vyúčtovány k 31. prosinci 2003 a na předepsaném formuláři předloženy MPSV ČR nejpozději do 31. ledna 2004.
 8. V případech nedodržení podmínek stanovených MPSV ČR je příjemce povinen do 30 dnů od rozhodné události na straně příjemce vrátit v tomtéž roce finanční prostředky na účet, z něhož byl účelově určený příspěvek poskytnut, pokud lze tak učinit do 31. prosince příslušného roku, nebo na depozitní účet poskytovatele.6)

IX.
Závěrečná ustanovení

Tato Metodika nabývá účinnosti dnem 31.července 2002.

Ministr práce a sociálních věcí, v.r.

Poznámky pod čarou

1)Typologie sociálních služeb je uvedena v příloze č. 1.

2)Na rozdíl od zákona č. 114/1988 Sb., části čtvrté, kde je definováno "zařízení sociální péče" výčtem budov, v nichž jsou poskytovány přesně definované služby pro jednotlivé skupiny uživatelů, je smyslem navrhované definice zahrnout do sociálních služeb také služby terénní, které jsou poskytovány výhradně v domácnostech uživatelů, na ulici apod.

3)v souvislosti s Usnesením vlády ČR č.1145/01,ve smyslu Usnesení vlády ČR č.87/02 a Nařízením vlády ČR č. 98/2002

4)zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

5)Zdrojem inspirace pro vypracování žádostí jsou standardy kvality sociálních služeb a typologie sociálních služeb, které jsou uvedeny v příloze

6)Vyhláška č. 12/2001 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.