Legislativa a politiky VaVaI

V této sekci naleznete výčet základních legislativních předpisů a politik, týkajících se oblasti výzkumu a vývoje v České republice a EU. Aktuální znění předpisů naleznete v tištěné Sbírce zákonů ČR, nebo v její online v aplikaci na stránkách MV ČR.

Předpisy ČR vztahující se k výzkumu a vývoji

  • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
  • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
  • Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.
  • Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
  • Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky
  • Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předpisy Evropského společenství vztahující se k výzkumu a vývoji

  • Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
  • Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01-29)

Podrobný seznam legislativních dokumentů pro podporu VaVaI ze společného rozpočtu Evropské unie a z rozpočtů jednotlivých členských zemí naleznete na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace www.vyzkum.cz.

Národní politika VaVaI

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020 („dále jen Národní politika VaVaI“) je zastřešujícím strategickým a koncepčním dokumentem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Tento dokument, schvalovaný vládou ČR, udává hlavní směry, klíčové oblasti a cíle podpory, včetně předpokládaných výdajů na výzkum vývoj a inovace v období 4 až 6 let. V těchto letech je kladen větší důraz na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby ekonomiky a státní správy a určuje klíčové obory a výzkumná témata, na něž by se měl aplikovaný výzkum zaměřit. Součástí Národní politiky VaVaI je také návrh změn v řízení a financování vědy, který má do výzkumu a vývoje více zapojit soukromé firmy a ve spolupráci s veřejným sektorem tak dosahovat špičkových vědeckých výsledků. Více o Národní politice VaVaI, včetně elektronické verze dokumentu, naleznete zde

Evropská politika VaVaI

Strategie Evropa 2020 je strategickým dokumentem Evropské unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění na léta 2010-2020. Dokument jako výsledek hospodářské reformní agendy EU navazuje na tzv. Lisabonskou strategii. Cílem Strategie je dosažení udržitelného hospodářského růstu EU, postaveného na principech znalostní ekonomiky a inovací, konkurenceschopnosti a ekologie s nízkými nároky na energetické zdroje a hospodářství, podporující sociální a územní začleňování. Strategie Evropa 2020 stanovuje 5 hlavních cílů (zaměstnanost, výzkum a vývoj, ekologie a energetika, vzdělávání a sociální začleňování), na jejichž základě si členské státy zpracují cíle národní. Z hlediska výzkumu a vývoje by se mělo jednat o celkové zlepšení podmínek, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP EU. Úplné znění naleznete zde.

Horizont 2020 je rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na léta 2014-2020. Navazuje na předchozí 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, oproti kterému však klade větší důraz na podporu inovací a výzkumných aktivit, reagující na nové společenské výzvy. Z hlediska objemu financí má Horizont 2020 nejvýznamnější postavení z dosavadních rámcových programů na evropské úrovni, neboť do jeho 7 letého rozpočtu je alokována částka dosahující téměř 80 mld. €. Program vychází z podrobných analýz stavu ekonomiky, společenských, ekologických podmínek a potřeb apod., na jejichž základě byly vytyčeny 3 hlavní priority: 1) vynikající věda (podpora excelentního výzkumu), 2) vedoucí postavení evropského průmyslu (zlepšení konkurenceschopnosti) a 3) společenské výzvy (demografické změny, změny klimatu apod.). Součástí je také podpora mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných témat celoevropského významu, včetně mobility a rozvoje výzkumných kapacit. Bližší informace naleznete na stránkách rámcového programu Horizont 2020 v ČJ www.h2020.cz