Kritéria

Níže uvedená kritéria představují ukazatele, jejichž pomocí se hodnotí varianty důchodové reformy, které byly zadány VT ke kvantifikaci. Kritéria a jejich vývoj jsou analyzovány v čase.

1. Kritéria „makrofinanční“

Posuzují stabilitu penzijního systému z agregátního úhlu pohledu.

 • 1.1 Výdaje penzijního systému (% HDP) – rozumí se všechny složky povinného důchodového systému.
 • 1.2 Příjmy důchodového systému (% HDP) – rozumí se příjmy, které jsou určeny ke krytí výdajů (kritérium 1.1)
 • 1.3 Saldo penzijního systému (% HDP) – rozdíl příjmů (kritérium 1.2) a výdajů (kritérium 1.1) důchodového systému.
 • 1.4 Kumulované saldo penzijního systému (% HDP) – sleduje se kumulace salda podle kritéria 1.3 s ohledem na nutnost financování deficitu (např. emise státních dluhopisů) a možnost investování přebytků.
 • 1.5 Celkový náhradový poměr (průměrný starobní důchod / průměrná hrubá mzda v ekonomice1)) – pro všechny složky povinného důchodového systému.
 • 1.6 Příspěvková sazba (% vyměřovacího základu) – jde o zákonem stanovené procento povinných odvodů do penzijního systému.

Na základě diskuzí byly v pozdějších kolech výpočtů zařazena další dvě makrofinanční kritéria:

 • 1.7 Reálná hodnota průměrného starobního důchodu – sleduje vývoj průměrného vypláceného starobního důchodu v čase v cenách roku 2005.
 • 1.8 Podíl nově přiznaných starobních důchodů pod hranicí chudoby2) - ukazuje jaký podíl nově přiznaných důchodů je v okamžiku přiznání pod hranicí chudoby.

2. Kritéria „mikrofinanční“

Posuzují stabilitu penzijního systému z úhlu pohledu „příjmově-typizovaného“ jedince (PTJ)3).

 • 2.1 Individuální náhradový poměr (nově přiznaný starobní důchod / poslední „předdůchodová“ mzda)
 • 2.2 Vnitřní míra výnosu důchodového systému - jde o takové výnosové procento, při kterém se pro PTJ odcházejícího do důchodu rovná čistá současná hodnota jeho očekávané penze čisté současné hodnotě plateb, které do důchodového systému odvedl.
 • 2.3 Implicitní daň4) - ukazatel, který určuje zda a jak důchodový systém motivuje k odchodu či setrvání na trhu práce.

Poznámky pod čarou

1)Podrobněji rozebráno v dokumentu Statistika průměrné mzdy

2)Hranice chudoby je zde pojímána relativně ve vztahu k průměrné mzdě a v čase je tato relace konstantní. Hranice chudoby byla stanovena na úrovni 24,5 % průměrné mzdy, což odpovídá současné výši životního minima v ČR a je v souladu s nastavením obdobných institutů v zemích Evropské unie.

3)PTJ se rozumí jedinec, u něhož se předpokládá, že buď po celou svou aktivní kariéru odváděl pojistné z příjmu ve výši x% průměrné hrubé mzdy v ekonomice (statický jedinec) nebo že jeho příjem vzhledem k průměrné mzdě rostl (dynamický jedinec). Uvažuje se s následujícími případy statických jedinců: 50%, 75%, 100%, 200% a 300% průměrné mzdy v ekonomice a dynamického jedince: 80 – 120%. Blíže viz dokument Typizovaný jedinec (sekce 2.3.)

4)Podrobněji viz dokument Implicitní daň