Krakov 17. – 19. 4. 2018

Zahraniční studijní cesta do Krakova se konala ve dnech 17. – 19. 4. 2018. Této zahraniční studijní cesty se zúčastnili, jak kmenoví zaměstnanci MPSV, tak sedmačtyřicet zástupců z patnácti obcí zapojených do projektu MPSV „Systémová podpora sociální práce v obcích“. Účastnici si veškeré náklady hradili z vlastních projektů, účastnili se ale společného programu organizovaného MPSV.
Po příjezdu do Polska se účastníci ubytovali a program byl zahájen společnou večeří, které se zúčastnili všichni účastníci. Byl tak vytvořen prostor pro navázání kontaktů a pro výměnu zkušeností mezi jednotlivými účastníky, tedy sociálními pracovníky a zaměstnanci MPSV. Odborný program byl zahájen druhý den ráno v konferenčním sále, celý program byl simultánně tlumočen. Českou delegaci přivítal pan Witold Kramarz, ředitel zařízení sociální pomoci Krakov (dále OPS), který dále představil prezentaci na téma Systém sociální pomoci v Polsku a Krakově. Pan Kramarz hovořil o rozdělení veřejné zprávy. Uvedl, že v Polsku fungují krajské úřady jako zástupci státní administrativy a jednotky samosprávy, přičemž samospráva je členěna na kraje, okresy a obce. Každá obec zřizuje středisko sociální pomoci, které je schváleno radou obce. V Krakově funguje středisko sociální pomoci (dále MOPS), které řeší veškeré otázky sociální oblasti. Přednášející se dále věnoval oblasti odborné kvalifikace sociálních pracovníků. V Polsku je možné získat odbornou kvalifikaci k výkonu sociální práce pouze studiem na vysoké škole v oboru sociální práce. Celkově je však v Polsku nedostatek sociálních pracovníků, pan Kramarz důvody spatřuje především v nízké prestiži povolání a v nedostatečném finančním ohodnocení.
Dále vystoupil pan Karol Pytlarski, který účastníkům přiblížil poskytování pečovatelské služby seniorům a osobám se zdravotním postižením v Krakově. Služby pro seniory na území Krakova aktuálně spravuje Červený kříž a další dvě menší lokální organizace.
Dalším vystupujícím byl pan Małgorzata Kurdybacz, který prezentoval pomoc osobám bez domova v Krakově. Na území Krakova je přibližně 2 300 lidí bez domova, přičemž přibližně 1 900 z nich využívá sociální služby a 900 osob pravidelně využívá služeb MOPS. Do Krakova se především na zimní období sjíždějí i další osoby bez domova z blízkého okolí, a to z důvodu dobrého systému péče o tyto osoby.
Posledním přednášejícím v rámci systému sociální pomoci v Polsku a Krakově byl pan Edward Siatka, který představil otázky bydlení, kterými se Krakov v současné době zaobírá, jednalo se především o to, jak zajistit potřeby a bydlení rodinám s neuspokojivými bytovými podmínkami.
V odpoledních hodinách téhož dne proběhla návštěva zařízení systému sociální pomoci, přičemž účastníci ZPC byli rozděleni na dvě skupiny. První skupina navštívila zařízení denní podpory - specializované zařízení Siemach Spot (pro děti a dospívající), kde funkci ředitele vykonává pan Arkadiusz Stanisz. Druhá skupina navštívila zařízení denní podpory - specializované zařízení Siemach Spot (pro děti a dospívající), kde je ředitelkou paní Urszula Gałuszka. Toto zařízení je učeno především pro děti a mládež a jedná se o aktivizační službu, kde děti musejí dodržovat nastavená pravidla a musí se účastnit většiny kroužků, která jsou v zařízení k dispozici. Děti se zde rovněž učí zodpovědnosti.
Třetí den se účastníci ZPC přesunuli na návštěvu dalších dvou organizací, kde byli znovu rozděleni do dvou skupin. Z časových i kapacitních důvodů nebylo možné, aby všichni navštívili všechna zařízení.
První skupina byla na setkání se streetworkery. Tito pracovníci vyhledávají a pracují s klienty převážně na ulici. Klienty v tomto zařízení jsou děti převážně z neúplných rodin, které si s sebou nesou špatné vzory od rodičů a dalších členů rodiny. Pracovníci streetworku s nimi řeší problémy týkající se například školní docházky, vzdělání, záškoláctví, zneužívání návykových látek, krádeže, výtržnictví apod.
Druhá skupina navštívila zařízení pro ženy bez domova různých věkových kategorií. Pracovnice nastínily systém pomoci těmto ženám a popsaly fungování organizace. Na závěr měla skupina možnost zařízení si prohlédnout.
Po ukončení odpoledního programu následoval odjezd zpět do České republiky. V levé části stránky naleznete prezentace poskytnuté ke zveřejnění polskými kolegy, kterým moc děkujeme za velice příjemně strávený čas, inspiraci pro další práci a navázaní spolupráce. Prezentace jsou k dispozici v levém panelu prozatím pouze v polském jazyce.

Poslední aktualizace: 18. 12. 2020