Konsolidovaná verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009

kterým se stanovují pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Obsah:

Preambule

 • HLAVA I - Obecná ustanovení
  • KAPITOLA I - Definice
  • KAPITOLA II - Ustanovení týkající se spolupráce a výměny údajů
  • KAPITOLA III - Další obecná prováděcí pravidla k základnímu nařízení
 • HLAVA II - Určení použitelných právních předpisů
 • HLAVA III - Zvláštní ustanovení o různých druzích dávek
  • KAPITOLA I - Dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné dávky otcovské
  • KAPITOLA II - Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání
  • KAPITOLA III - Pohřebné
  • KAPITOLA IV - Dávky v invaliditě a starobní a pozůstalostní důchody
  • KAPITOLA V - Dávky v nezaměstnanosti
  • KAPITOLA VI - Rodinné dávky
 • HLAVA IV - Finanční ustanovení
  • KAPITOLA I - Úhrada na základě skutečných nákladů
  • KAPITOLA II - Úhrada dávek v nezaměstnanosti podle článku 65 základního nařízení
  • KAPITOLA III - Zpětné vymáhání neoprávněně poskytnutých dávek, zpětné vymáhání prozatímních plateb a odvodů, zápočet a pomoc při vymáhání
 • HLAVA V - Různá, přechodná a závěrečná ustanovení

PŘÍLOHY K NAŘÍZENÍ (ES) Č. 987/2009, KTERÝM SE STANOVÍ PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA K NAŘÍZENÍ (ES) Č. 883/2004 O KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 • PŘÍLOHA 1
  Prováděcí pravidla k dvoustranným úmluvám, které zůstávají v platnosti, a novým dvoustranným prováděcím úmluvám
 • PŘÍLOHA 2
  Zvláštní systémy pro úředníky
 • PŘÍLOHA 3
  Členské státy požadující úhradu nákladů na věcné dávky na základě paušálních částek
 • PŘÍLOHA 4
  Náležitosti databáze uvedené v čl. 84 odst. 4 prováděcího nařízení
 • PŘÍLOHA 5
  Členské státy, které na základě vzájemnosti stanoví maximální výši úhrady podle čl. 65 odst. 6 třetí věty základního nařízení na základě průměrné výše dávek v nezaměstnanosti podle svých právních předpisů v předcházejícím kalendářním roce

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020