Konsolidovaná verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Obsah:

Preambule

 • HLAVA I - Obecná ustanovení
 • HLAVA II - Určení použitelných právních předpisů
 • HLAVA III - Zvláštní ustanovení o různých druzích dávek
  • KAPITOLA 1 - Dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky
  • KAPITOLA 2 - Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání
  • KAPITOLA 3 - Pohřebné
  • KAPITOLA 4 - Dávky v invaliditě
  • KAPITOLA 5 - Starobní a pozůstalostní důchody
  • KAPITOLA 6 - Dávky v nezaměstnanosti
  • KAPITOLA 7 - Předdůchodové dávky
  • KAPITOLA 8 - Rodinné dávky
  • KAPITOLA 9 - Zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky
 • HLAVA IV - Správní komise a Poradní výbor
 • HLAVA V - Různá ustanovení

PŘÍLOHY K NAŘÍZENÍ (ES) č. 883/2004 O KOORDINACI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 • PŘÍLOHA I 
  Zálohy na výživné a zvláštní dávky při narození dítěte a při osvojení dítěte
 • PŘÍLOHA II
  Ustanovení úmluv, které zůstávají v platnosti, a které se případně omezují na osoby, na něž se vztahují
 • PŘÍLOHA III
  Omezení nároků na věcné dávky pro rodinné příslušníky příhraničních pracovníků
 • PŘÍLOHA IV
  Více nároků pro důchodce vracející se do příslušného členského státu
 • PŘÍLOHA V 
  Další nároky bývalých příhraničních pracovníků, kteří se vrátili do členského státu, ve kterém byli zaměstnáni nebo vykonával samostatnou výdělečnou činnost (použitelné, jen pokud je v seznamu také členský stát, v němž sídlí příslušná instituce odpovědná za náklady na věcné dávky poskytované důchodcům v členském státě jejich bydliště)
 • PŘÍLOHA VI
  Stanovení druhu právních předpisů, které mají podléhat zvláštní koordinaci
 • PŘÍLOHA VII
  Shoda mezi právními předpisy členských států v podmínkách vztahujících se ke stupni invalidity
 • PŘÍLOHA VIII
  Případy, kdy se od poměrného výpočtu upouští nebo kdy se poměrný výpočet nepoužije
 • PŘÍLOHA IX
  Dávky a dohody umožňující použití článku 54
 • PŘÍLOHA X
  Zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky
 • PŘÍLOHA XI
  Zvláštní ustanovení o používání právních předpisů členských států

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020