Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

V každé společnosti existují lidé, kteří z různých (objektivních či subjektivních) důvodů nemají dovednosti nebo prostředky k tomu, aby si bydlení zajistili nebo udrželi sami. Je proto povinností státu, aby v rámci uplatňování principu solidarity těmto lidem, a to prostřednictvím různých legislativních i nelegislativních opatření (od sociální práce až po sociální dávky), pomáhal.

Bezdomovectví je synonymem pro extrémní sociální vyloučení, jehož je chudoba nejen příčinou, ale i důsledkem. Faktory sociálního vyloučení mají povahu jak individuální, tak strukturální, přičemž je často nelze od sebe navzájem jednoznačně rozlišit. Stávající poznatky poukazují na to, že propad do bezdomovectví téměř nikdy nemá jednu příčinu, důvody pro vznik bezdomovectví jsou velmi individuální, v čase proměnlivé a na začátku mnohdy jen obtížně identifikovatelné. Bezdomovectví jako závažná forma sociálního vyloučení představuje kontinuální společenský fenomén, jehož účinné řešení si vyžaduje komplexní přístup.

Z prostředků ESF byl v roce 2012 externí skupinou nezávislých odborníků dlouhodobě působících v oblasti bezdomovectví vypracován „Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020“. Tento materiál byl jedním z významných podkladů pro zpracování níže uvedené koncepce.

Samotnou „Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“ (dále jen „Koncepce“) schválila vláda ČR usnesením č. 666 ze dne 28. srpna 2013. Koncepce vychází z faktu, že bezdomovectví není pouze „přespávání na ulici“, nýbrž proces, na který je nutné reagovat již od rizika jeho vzniku, a to jak opatřeními preventivní povahy, tak podporou navazující na stávající služby. Pracuje s různými přístupy řešení problémů osob bez domova s přihlédnutím k míře a diferenciaci jejich problémů. Zahrnuje témata od podpory přístupu k bydlení a zdravotní péči až po podporu zvyšování informovanosti a spolupráce všech relevantních aktérů.

Koncepce se zasazuje o prosazení širšího, procesuálního pohledu na problematiku bezdomovectví a nutnosti jejího komplexního a koordinovaného řešení. Vnímání vyloučení z bydlení jakožto procesu, ukazuje slabiny současného systému, ve kterém téměř chybí preventivní opatření, stejně jako systémové možnosti návratu osob, které se propadnou až „na ulici“, zpět do bydlení.

Koncepce reaguje jak na potřeby ČR, tak i na požadavky EU posílit „zacílené sociální služby na nejvíce znevýhodněné skupiny”. Ve Strategii Evropa 2020 je bezdomovectví identifikováno jako jedna z nejextrémnějších forem chudoby a sociálního vyloučení. Koncepce byla proto zpracována i v souladu s písemným prohlášením Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2010 o Strategii EU pro bezdomovectví a zahrnuje čtyři základní okruhy:

  • oblast přístupu k bydlení;
  • oblast sociálních služeb;
  • oblast přístupu ke zdravotní péči;
  • oblast informovanosti, zapojení a spolupráce.

Definice, se kterou pracuje tato Koncepce, respektuje funkční definici bezdomovectví ETHOS (Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení), vytvořenou Evropskou federací národních sdružení pracujících s bezdomovci (dále jen „FEANTSA“), přizpůsobenou na prostředí ČR.

FEANTSA přijala tuto definici bezdomovectví: „Bezdomovectví je komplexní, dynamický a diferencovaný proces, v jehož rámci různí jednotlivci i skupiny procházejí různými vstupními a výstupními body.“ Dle definice ETHOS pro lidi bez domova se jedná o souhrnné označení pro heterogenní populační skupinu zahrnující jak viditelné bezdomovce, tj. osoby, které spí venku (bez střechy), tak osoby, které v důsledku nemožnosti zajistit si jiné bydlení žijí v ubytovacích zařízeních pro bezdomovce, dále osoby, jejichž bydlení je nejisté, a také osoby, které žijí v podmínkách, které neodpovídají minimálním standardům bydlení v daném kulturním a sociálním prostředí.

Na základě usnesení vlády ČR č. 666 (schválení Koncepce) vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí „Návrh konkrétních kroků a harmonogram k plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020“, který byl přijat usnesení vlády ČR č. 366 ze dne 21. května 2014 a byly jím konkretizovány kroky k plnění jednotlivých opatření Koncepce. Tento materiál lze nalézt v levé části stránky.

Pokud jde o schválenou Koncepci, je třeba uvést, že sama zdaleka nevyčerpává všechna témata a problémy, které jsou s prevencí a řešením bezdomovectví spojeny. U řady témat se ukázalo, že přesahují vymezení tohoto dokumentu a je třeba je řešit v dalších strategických materiálech ve vztahu k osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, jako je například Strategie sociálního začleňování 2014–2020 (která byla usnesením vlády ČR schválena v roce 2014). Plnění opatření, která Koncepce formuluje, se pravidelně jednou ročně vyhodnocuje. Zpráva za uplynulý rok je následně předkládána vládě ČR pro informaci, a to vždy k 30. červnu následujícího roku.

Poslední aktualizace: 27. 7. 2021