Kompetence 4.0

Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Projekt Kompetence 4.0 bezmála čtyři roky (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022) mapoval trendy 4. průmyslové revoluce a jejich praktický dopad, vliv na trh práce i vzdělávání. Jeho cílem bylo identifikovat nově požadované dovednosti a navrhovat konkrétní postupy, které pak lze rychle aplikovat do vzdělávacího procesu.

 

Výstupy projektu a další informace jsou k dispozici v níže uvedeném menu

 

Průmysl 4.0 přináší českému trhu práce velké množství změn, proto firmy při zavádění digitalizace potřebují pracovníky, kteří se s novými znalostmi a dovednostmi (kompetencemi) seznamují průběžně. A to je zásadní výzva pro počáteční, návazné i celoživotní vzdělávání. Vzdělávací programy by měly být postavené na spolehlivých výsledcích monitoringu trhu práce a vycházet z rychle se měnících kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů.

 

Spolupráce firem s odbornými školami s důrazem na konkrétní praktické potřeby firem

Díky partnerské spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí s Regionálním pakty zaměstnanosti se podařilo navázat či rozvinout 36 partnerství firem a škol ve čtyřech regionech. Do spolupráce se zapojilo 37 firem, 31 škol ve 34 oborech vzdělávání. Více než 1 400 žáků se účastnilo odborné výuky přímo ve firmách. Inovativní postupy se pilotně ověřovaly ve čtyřech krajích: Moravskoslezském, Ústeckém, Zlínském a Středočeském a následně se jejich výsledky rozšířily do celé republiky.

Prostřednictvím této spolupráce mohou zaměstnavatelé ovlivnit obsah středoškolské výuky a následně získat zaměstnance vybaveného odpovídajícími odbornými dovednostmi a pracovními návyky. Praktická výuka ve firmách zvyšuje připravenost absolventů pro regionální trh práce.

 

 

Předvídání vývoje na trhu práce

Druhý směr projektových aktivit zaměřil na navržení mechanismů, jak s předstihem pojmenovat dovednosti, které bude trh práce vyžadovat v blízké budoucnosti. Experti z firem, výzkumných organizací, středních a vysokých škol v inovačních pracovních skupinách více než rok postupně mapovali a popisovali nové trendy a potřebné kompetence. Pomocí nástroje New Skills Monitor experti identifikovali více než 1 700 nových dovedností a vytvořili dvacet ukázkových profilů moderních povolání

 

 

Kompetenční pyramidy

Významným nástrojem pro popis dovedností jsou Kompetenční pyramidy, které představují hierarchický a systematicky tříděný souhrn kompetencí v daném sektoru. Využití Kompetenčních pyramid umožnuje uspořádat obecné i odborné kompetence (znalosti a dovednosti) od základů až po úzké specializace.

Nové kompetence jsou zatříděné do Národní soustavy povolání (https://nsp.cz/). Databáze povolání a odpovídajících dovedností využívá Úřad práce ČR v kariérovém poradenství, kariéroví poradci na školách nebo personalisté při nastavení pracovních pozic.

Metody a výstupy identifikace nových kompetencí jsou posléze i východiskem pro aktualizaci soustavy rámcových vzdělávacích programů (RVP) středního školství a aktualizaci oborů. Přímo z projektu vzešlo šest nových středoškolských oborů vzdělání, například Herní vývojář nebo Technik mechatronik.

 

Registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231

Období realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022

Poslední aktualizace: 9. 3. 2023