Komise pro Sociální začleňování a její expertní skupiny

Komise pro sociální začleňování je stálým poradním a koordinačním orgánem ministra práce a sociálních věcí v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Komise je zřízena na základě usnesení vlády České republiky č. 476 ze dne 19. května 2003. Provádí pravidelné sledování plnění a vyhodnocování účinnosti opatření uvedených ve Strategii sociálního začleňování 2014–2020.

Původně nesla název Komise pro přípravu Společného memoranda o sociálním začleňování a Národního akčního plánu sociálního začleňování, v roce 2008 byla ustavena již jako Komise pro sociální začleňování.

Posláním Komise je především spolupráce při zajišťování implementace politiky (ČR) a Evropské unie (dále jen „EU“) v oblasti sociálního začleňování přípravou strategických dokumentů ČR v uvedené oblasti a v rámci komunitární otevřené metody koordinace monitorovat a analyzovat naplňování cílů těchto strategických dokumentů.

V současné podobě má Komise 41 členů a její složení zcela naplňuje požadavek zastoupení široké škály zúčastněných aktérů a institucí. Jsou v ní zastoupeny všechny subjekty významné z hlediska ochrany zájmů osob vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení, ať už zástupci státní správy, samosprávy, neziskového sektoru nebo akademické obce (seznam institucí zastoupených v Komisi viz Statut Komise pro sociální začleňování).

V rámci své činnosti Komise zejména:

  • usiluje o přijetí takových opatření, aby bylo zajištěno převzetí spoluzodpovědnosti všech zastoupených orgánů veřejné správy a nestátních institucí a organizací za spolupráci při provádění politiky boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR;
  • usiluje o aktivní zapojení všech příslušných institucí a aktérů;
  • usiluje o zajištění integrace konceptu sociálního začleňování do resortních politik jednotlivých ministerstev;
  • podílí se na řízení a koordinaci přípravy a zpracování koncepcí, strategií a plánů v oblasti sociálního začleňování a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, které formulují hlavní směry a způsoby realizace inkluzivních procesů na území ČR, a vyhodnocuje jejich naplňování,
  • spoluiniciuje aktivity na podporu implementace národního konceptu sociálního začleňování do příslušných strategií samosprávných celků;
  • spolupracuje na monitorování stavu a výstupů projednávání příslušných agend v rámci pracovních orgánů Rady EU, zejména Výboru pro sociální ochranu;
  • podílí se na přípravách a implementaci aktivit, které se v ČR uskuteční v rámci tematických roků vyhlášených EU, bude-li jejich zaměření souviset s posláním Komise.

K významnému posílení role Komise došlo i v souvislosti s přijetím Strategie sociálního začleňování 2014–2020 (usnesení vlády č. 24 ze dne 8. ledna 2014), neboť v souvislosti s ní Komise pravidelně sleduje plnění a vyhodnocování účinnosti opatření uvedených v této Strategii.