Komise pro sociální začleňování

Komise pro sociální začleňování byla ministrem práce a sociálních věcí zřízena na základě usnesení vlády České republiky ze dne 19. května 2003 č. 476. Původně nesla název Komise pro přípravu Společného memoranda o sociálním začleňování a Národního akčního plánu sociálního začleňování, v roce 2008 byla ustavena již jako Komise pro sociální začleňování. Je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra práce a sociálních věcí v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Posláním Komise je především zajišťovat implementaci politiky České republiky a Evropské unie v oblasti sociálního začleňování přípravou strategických dokumentů České republiky v uvedené oblasti a v rámci komunitární otevřené metody koordinace monitorovat a analyzovat naplňování cílů těchto strategických dokumentů.

V průběhu 2. pololetí roku 2020 došlo k aktualizaci členů Komise v souladu s článkem 3 Statutu Komise na základě Příkazu ministryně č. 5/2020. Její složení zcela naplňuje požadavek zastoupení široké škály zúčastněných aktérů a institucí. Jsou v ní zastoupeny všechny subjekty významné z hlediska ochrany zájmů osob vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení, ať už zástupci státní správy, samosprávy, neziskového sektoru nebo akademické obce (seznam institucí zastoupených v Komisi viz Statut Komise pro sociální začleňování). V rámci své činnosti Komise zejména:

  • zajišťuje převzetí spoluzodpovědnosti všech zastoupených orgánů veřejné správy a nestátních institucí a organizací za zformulování a následné provádění komplexní politiky boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice,
  • zajišťuje aktivní zapojení všech příslušných institucí a aktérů,
  • zajišťuje integraci konceptu sociálního začleňování do resortních politik jednotlivých ministerstev,
  • řídí a koordinuje přípravu a zpracování koncepcí, strategií a plánů v oblasti sociálního začleňování a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, které formulují hlavní směry a způsoby realizace inkluzivních procesů na území České republiky, a vyhodnocuje jejich naplňování,
  • iniciuje aktivity na podporu implementace národního konceptu sociálního začleňování do příslušných strategií samosprávných celků,
  • monitoruje stav a výstupy projednávání příslušných agend v rámci pracovních orgánů Rady Evropské unie, zejména Výboru pro sociální ochranu,
  • podílí se na přípravách a implementaci aktivit, které se v České republice uskuteční v rámci tematických roků vyhlášených Evropskou unií, bude-li jejich zaměření souviset s posláním Komise.

K významnému posílení role Komise došlo v souvislosti s přijetím Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 (usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 24). Komise prováděla pravidelné sledování plnění a vyhodnocování účinnosti opatření uvedených v této Strategii. Dále bude Komise provádět monitoring plnění a vyhodnocovat Strategii sociální začleňování 2021-2030 (usnesení vlády ze dne 20.1.2020 č. 55) a podílet se na tvorbě jejích tříletých akčních plánů.

Poslední aktualizace: 12. 9. 2022