Komentář k řízení o udělení akreditace

Akreditace v oblasti dobrovolnické služby se uděluje na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).

Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne vystavení rozhodnutí o udělení akreditace. Platnost akreditace se neprodlužuje, je nutné podat novou žádost.

Termín podání žádosti není stanoven, žádosti se mohou podávat v průběhu celého kalendářního roku.

Ministerstvo vnitra rozhoduje o udělení akreditace na návrh akreditační komise, která je poradním orgánem Ministerstva vnitra, má 9 členů a je složena ze zástupců: Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva financí a zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Předsedou akreditační komise je vedoucí oddělení dobrovolnické služby odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, místopředsedkyní je tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Ministerstvo vnitra posoudí návrhy akreditační komise a rozhodne o udělení nebo neudělení akreditace a jako doklad vystaví "ROZHODNUTÍ" (ve lhůtě stanovené § 49 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Rozhodnutí jménem Ministerstva vnitra činí ředitelka odboru prevence kriminality. Při řízení o udělování akreditací se postupuje podle správního řádu. Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra je možné podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k ministru vnitra. V případě opakovaného nesouhlasu s rozhodnutím Ministerstva vnitra je možný soudní přezkum rozhodnutí.