Jak podat oznámení

Vážení návštěvníci internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), dovolujeme si Vás informovat o možnostech Vaší spolupráce na potírání korupčních, podvodných a jiných protiprávních jednáních v MPSV i celém resortu práce a sociálních věcí. Funkci koordinátora implementace Interního protikorupčního programu MPSV plní oddělení kancelář státního tajemníka.

V případě, že máte podezření na korupční a protiprávní jednání státních zaměstnanců nebo jiných zaměstnanců MPSV a jemu podřízených organizací1), můžete vaše oznámení učinit:

  • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy korupce@mpsv.cz nebo
  • listině na poštovní adresu MPSV, odd. kancelář státního tajemníka, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

V případě, že jste státním zaměstnancem (zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě), můžete dále podat oznámení v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing). Uvedené nařízení vlády v § 1 stanovuje, že: „Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.“.

Oznámení můžete učinit:

  • prostřednictvím schránky označené „OZNÁMENÍ“, která je umístěna v přízemí hlavní budovy MPSV vpravo od recepce (z pohledu při vstupu do budovy) naproti zasedací místnosti č. 56 – klub, mimo dosah kamerového systému MPSV nebo
  • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy oznameni@mpsv.cz nebo
  • přímo k rukám pověřený státním zaměstnancům, kteří přijímají oznámení a prošetřují v nich uvedená písemná podezření; těmito státními zaměstnanci jsou Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., tel. 221 922 501 a Ing. Tomáš Kroutil, tel. 221 922 504.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením, a to i anonymním, budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné. Pokud zanecháte na Vás kontakt, budeme ho pochopitelně považovat za přísně důvěrný údaj. Připomínáme jen, že v průběhu šetření musíme respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.

Zároveň Vás informujeme, že při Evropské komisi, která je výkonným orgánem Evropské unie a prosazuje její obecné zájmy, byl dne 28. dubna 1999 zřízen Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Tento úřad má trojí poslání:

  • chrání finanční zájmy Evropské unie vyšetřováním podvodů, případů korupce a jiných nezákonných činností;
  • odhaluje a vyšetřuje závažné skutečnosti související s výkonem pracovních povinností, které by mohly souviset se zanedbáním povinností ze strany úředníků a zaměstnanců orgánů a institucí EU a mohly by vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu stíhání;
  • podporuje orgány a instituce EU, zvláště Evropskou komisi, při vytváření a provádění právních předpisů a politik pro boj proti podvodům.

Ohlášení podvodu OLAF můžete uskutečnit elektronicky prostřednictvím internetové stránky http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you_cs.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Poznámky pod čarou
1) MPSV jsou podřízeny - Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Centrum sociálních služeb Tloskov, Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, Centrum Kociánka, Centrum sociálních služeb Hrabyně, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Technická inspekce České republiky, Fond dalšího vzdělávání.