Integrovaný operační program

logo

Integrovaný operační program (dále IOP) byl schválen rozhodnutím Evropské Komise č. K (207) 6835 ze dne 20. prosince 2007. Tento operační program je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Podrobné informace a dokumenty týkající se programu naleznete na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) zajišťuje v programovém období 2007 -2013 v rámci IOP implementaci oblastí intervence 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace a 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti v roli tzv. zprostředkujícího subjektu (MPSV bylo ustanoveno zprostředkujícím subjektem na základě Usnesení vlády ČR č. 537 ze dne 14. května 2008).

Ukončení příjmu žádostí v OI 3.1 ke dni 6. května 2013 ve výzvách:
     • č. 7 aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb,
     • č. 6 aktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti,
     • č. 8 aktivita c) Investiční podpora sociální ekonomiky.

Informace k čerpání finančních prostředků od 1. 1. 2014:

Dne 31. 12. 2013 byla ukončena smlouva mezi Ministerstvem financí a UniCredit Bank, a. s. (dále jen UCB), čímž došlo k ukončení činnosti UCB jako pověřené banky, prostřednictvím které byly propláceny způsobilé výdaje v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1 (aktivity a, b, c) a oblasti intervence 3.3 (aktivita 3.3 c). Od 1. 1. 2014 budou finanční prostředky zasílány z účtu MPSV, a to přímo na účet příjemce.
Příjemce fakturu, kterou zkontroloval z hlediska věcné a formální správnosti, označil podle požadavků IOP, případně provedl i rozpad fakturované částky na způsobilé/nezpůsobilé a investice/neinvestice, předloží ke kontrole na místně příslušnou pobočku CRR. Předložení ke kontrole může být provedeno i elektronickou cestou. CRR provede kontrolu faktury před její úhradou a zašle avízo MPSV, aby byl vystaven příkaz k převodu schválené částky na účet příjemce. Po vystavení příkazu k převodu bude MPSV příjemce o této skutečnosti prostřednictvím CRR informovat. Samotnou úhradu faktury na účet dodavatele provede ze svého účtu příjemce. Analogicky bude probíhat proplácení způsobilých výdajů u smluv na nákup nemovitostí. Nejpozději při předložení další faktury/faktur bude CRR kontrolovat proplacení předchozí faktury/faktur. Pro doložení řádného proplacení faktury příjemce zašle (stačí elektronicky) na CRR výpis z účtu nebo výpis z elektronického bankovnictví. Bez doložení úhrady faktur, na které již příjemce obdržel od MPSV finanční prostředky, nemůže CRR potvrdit k proplacení následně předložené faktury.
U financování zpětným převodem, kdy se Příkazem k převodu refundují příjemci prostředky, které vynaložil před schválením RoD, nebo které nejsou hrazeny prostřednictvím faktur, dochází pouze ke změně účtu, ze kterého budou prostředky poukázány na účet příjemce.
V souvislosti s touto změnou zpracuje MPSV aktualizaci příruček pro žadatele a příjemce a vzorových podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. Sloučeného řídícího dokumentu).