Institucionální podpora

Podpora na výzkum, vývoj a inovace je poskytována jen v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 130/2002 Sb., předpisy Evropské unie a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a to jako účelovou nebo institucionální podporu.

Institucionální podpora je druh finanční podpory poskytované především na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „VO“) na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, kterým se rozumí nezávislé provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transfer znalostí, pokud se veškerý zisk z transferu znalostí znovu investuje do primárních činností výzkumné organizace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) poskytuje institucionální podporu resortním VO, tj. Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. (dále jen „VÚPSV“), a Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jen „VÚBP“), v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování institucionální podpory a hodnocení VO

Jako podklad pro rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí institucionální podpory předkládají VÚPSV a VÚBP Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“). DKRVO reflektuje potřeby a priority zřizovatele - MPSV, obsažené v Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017-2023, s výhledem do roku 2025 (dále jen „Koncepce VaVaI MPSV“) a v Koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015–2017, s výhledem do roku 2020.  

Podmínkou pro poskytnutí institucionální podpory VO na DKRVO je jejich hodnocení v souladu s platnými předpisy, především zákonem č. 130/2002 Sb. a se zákonem č. 218/2000 Sb. Povinnost MPSV hodnotit dané VO (včetně zveřejnění výsledků hodnocení), zároveň vyplývá z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“), schválené usnesením vlády ČR č. 107 ze dne 8. 2. 2017.

Hodnocení VO provádí odborný poradní orgán MPSV - Odborná komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro hodnocení resortem zřízených výzkumných organizací (dále jen „Hodnoticí komise MPSV“), které probíhá v pětiletých cyklech, ve kterých je vždy provedeno:

  1. vstupní hodnocení pro stanovení oprávněných příjemců a (spolu s dalšími relevantními podklady) stanovení výše podpory na následující pětileté období,
  2. průběžné hodnocení v každém dalším kalendářním roce slouží k upřesnění výše poskytované podpory v daném kalendářním roce.
  3. závěrečné hodnocení následující kalendářní rok po ukončení poskytování IP na DKRVO v daném pětiletém cyklu.

Aktuality:

Kontaktní osoby:

Poslední aktualizace: 5. 10. 2020