Informační semináře k vyhlášení 2.výzvy v rámci Grantového schématu pro Opatření 2.1, část sociálních služeb

Ve dnech 12. září až 27. září 2005 se v krajských městech ČR uskutečnily Informační semináře pořádané v souvislosti s vyhlášením 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, části Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením zaměřeného na sociální integraci. Tyto semináře pořádal odbor sociálních služeb MPSV ve spolupráci s odbory sociálních věcí krajských úřadů.

Semináře byly určeny potenciálním předkladatelům projektů, tedy zejména zástupcům veřejné správy, tj. krajům a obcím, zástupcům nestátních neziskových organizací a vzdělávacím institucím.

Na seminářích byly účastníkům prezentovány informace o 2. výzvě části Opatření 2.1, ve které mohou předkládat své projekty, zejména informace o oprávněných žadatelích, podporovaných aktivitách ve vymezeném území, uznatelných výdajích, povinných přílohách a vyplňování elektronické žádosti BENEFIT.

Tyto informace naleznete v prezentacích, které byly předneseny na informačních seminářích a které jsou zde k dispozici.

Další informace o vyhlášené výzvě, uznatelných nákladech aj. prosím zasílejte na emailovou adresu soc.integrace_esf@mpsv.cz.