Informace pro žadatele a příjemce

logo ESF

Žadatelé, resp. příjemci finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) se v programovém období 2007-2013 při přípravě a realizaci projektu řídí příručkami, které tvoří tzv. „Desatero OP LZZ“.

V rámci „Desatera“ naleznete jak Příručku pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ, tak Příručku pro příjemce finanční podpory z OP LZZ, ale i dalších osm kratších navazujících příruček, které Vás provedou jednotlivými fázemi postupu při žádání a přijímání finanční podpory.

„Desatero“ je v plném znění k dispozici na www.esfcr.cz.

Podrobný obsah „Desatera“:

Příručka pro žadatele (D1)

V textu naleznete především základní informace, které jsou potřeba k přípravě a zpracování projektu a jeho předložení v rámci OP LZZ.

Základní pojmy, co je Evropský sociální fond a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, z něhož můžete na základě předloženého a schváleného projektu čerpat finanční prostředky EU a státního rozpočtu ČR.

Dozvíte se, jak konkrétně postupovat při přípravě projektu, zda jste oprávněným žadatelem v rámci OP LZZ, zda Vámi zvolený partner projektu je oprávněný, jaké jsou typy projektů, jak vypadá výzva k překládání projektů a jak samotný projekt předložit. V neposlední řadě se dozvíte, co se děje s Vaším projektem poté, co je zaregistrován, jak probíhá hodnocení a jak budete informováni o tom, zda byl Váš projekt vybrán k podpoře z OP LZZ.

Příručka pro příjemce (D2)

Tato příručka je určena Vám všem, kteří budete realizovat projekty podporované Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

V příručce jsou popsána pravidla čerpání finančních prostředků pro individuální a grantové projekty realizované v rámci tohoto programu, počínaje jejich schválením, přes realizaci projektových aktivit až po uzavření projektů.

V úvodní části Vás seznámíme se základními pojmy, základními pravidly realizace projektů v rámci OP LZZ, s pravidly pro zahájení a ukončení projektu, s možnými změnami v rámci projektu a s možnostmi ukončení realizace projektu.

V dalších částech příručky se dozvíte, jaká jsou konkrétní pravidla pro finanční řízení v rámci projektu včetně nároků na účetnictví a dokladování s ním spojené, jaká jsou pravidla pro vztahy s případnými partnery projektu, pro monitorování dosažených projektových výsledků a v neposlední řadě se dozvíte, kdy musí projekt podléhat externímu auditu, jaké jsou pravidla pro kontrolu realizace projektu atd.

Horizontální témata (D3)

Jedná se o horizontální témata rovné příležitosti a udržitelný rozvoj, se kterými se setkáte již při přípravě vašeho projektu pro OP LZZ.

Problematika horizontálních témat je zohledňována při hodnocení všech projektů podporovaných z OP LZZ. Tato publikace přináší jednak obecné informace o rovných příležitostech a udržitelném rozvoji, ale především by měla být návodem a pomůckou, jak správně zapracovat problematiku horizontálních témat do žádosti o finanční podporu a následně i do realizace vašeho projektu.

Manuál pro publicitu (D4)

Upravuje používání log OP LZZ, najdete zde povinné minimum publicity. které musí dodržovat každý příjemce podpory z OP LZZ.

Loga ESF, EU a OP LZZ najdete ke stažení na www.esfcr.cz.

Metodika způsobilých výdajů OP LZZ (D5)

Podpora poskytnutá projektům realizovaným OP LZZ se vztahuje pouze na způsobilé výdaje. Výdaje jsou způsobilé pro financování v rámci OP LZZ, jestliže splňují všechny podmínky, které najdete v tomto manuálu.

Průvodce vyplněním projektové žádosti (D6)

Cílem Průvodce vyplněním projektové žádosti OP LZZ je poskytnout vám –žadatelům a příjemcům ucelené informace při registraci do aplikaci Benefit7, zpracovávání projektové (webové) žádosti, postup pro její finalizaci a úspěšné odeslání do informačního systému Monit7+.

Webová žádost Benefit7 je určena pro předkládání Žádosti o finanční podporu v rámci OP LZZ v programovém období 2007-2013 a to jak na grantové tak individuální projekty.

Webová žádost Benefit7 je všem uživatelům přístupná na webových stránkách www.euzadost.cz nebo www.eu-zadost.eu.

Veřejná podpora a podpora de minimis (D7)

Příručka má stanovit nejen mantinely nakládání s veřejnou podporou v rámci OP LZZ, ale má být i rádcem pro poskytovatele a žadatele, pozdější příjemce, jak se vypořádat s požadavky kladenými na ně při předkládání projektů, jejich schvalování, realizaci a následně při kontrole dodržování závazných pravidel.

V rámci OP LZZ budou při poskytování veřejné podpory využívány především blokové výjimky na podporu vzdělávání, malých a středních podniků a zaměstnanosti.

Vedle veřejné podpory se tato příručka zabývá i podporou, která není de iure veřejnou podporou, ale svou povahou se jí blíží a do určité míry s ní i splývá – tzv. podporou de minimis neboli podporou malého rozsahu.

Metodika monitorovacích indikátorů (D8)

Tato příručka obsahuje všechny základní informace o monitorovacích indikátorech, které jsou relevantní pro žadatele a příjemce pomoci v rámci OP LZZ.

Monitorovací indikátory (ukazatele) poskytují zpětnou vazbu o tom, zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj účel, tedy že projekty dosáhly cílů, které žadatelé uvedli do žádosti o finanční podporu. Jejich prostřednictvím elektronický informační systém umožňuje snadno a rychle monitorovat průběh realizace jednotlivých projektů a následně výkonnost celého operačního programu.

Na základě stanovených cílů projektu si žadatel určí hodnoty monitorovacích indikátorů, které chce díky pomoci z OP LZZ dosáhnout a tuto hodnotu uvede v Žádosti o finanční podporu.

Při monitorování realizace projektu musí příjemce naplňování těchto ukazatelů průběžně sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách projektu, v případě některých indikátorů i v detailním členění (např. podle pohlaví, podle postavení na trhu práce apod.).

Pokud je to relevantní vzhledem k cílům nebo cílové skupině projektu, musí příjemce sledovat ukazatele i v tomto detailním rozdělení. Konkrétní výčet bude upřesněn vyhlašovatelem výzvy.

Metodický pokyn pro zadávání zakázek (D9)

Pokud příjemce nebo jeho partner (dále jen zadavatel) nedisponuje dostatečným vybavením na realizaci projektu nebo není schopen zabezpečit veškeré činnosti spojené s realizací projektu pomocí vlastních zaměstnanců, může pořízení takového vybavení, služeb, případně stavebních prací (dále jen „plnění“) uhradit z prostředků finanční podpory.

Postupy zadávání zakázek realizovaných v rámci projektů OP LZZ se dělí na:

  • zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (kap. 2.)
  • zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách (kap. 3.)

Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu a jejich příloh (D10)

Každý realizátor projektu musí informovat poskytovatele finanční podpory o jeho průběhu. Tyto informace předkládá prostřednictvím monitorovacích zpráv.

Jsou to: Zpráva o zahájení realizace projektu, Průběžná monitorovací zpráva, která informuje poskytovatele finanční podpory z OP LZZ o průběhu realizace projektu a jeho pokroku, Závěrečná monitorovací zpráva, jež hodnotí úspěšnost celého projektu a informuje o splněných aktivitách realizovaných v rámci projektu a dosažených cílech.

Přílohy příručky D10