Informace pro hodnotitele

logo ESF

Externím hodnotitelům provádějícím věcné hodnocení projektových žádostí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v programovém období 2007-2013 doporučujeme prostudovat kromě Příručky pro hodnotitele projektů OP LZZ celé tzv. „Desatero OP LZZ“, zejména se zaměřit na následující příručky:

  • Příručka pro žadatele D1
  • Horizontální témata D3
  • Manuál pro publicitu D4
  • Metodika způsobilých výdajů D5
  • Průvodce vyplněním projektové žádosti D6
  • Metodiky monitorovacích indikátorů D8

„Desatero OP LZZ“ je v plném znění k dispozici na www.esfcr.cz.

Termíny specifických školení pro hodnotitele oblastí podpory 3. 1 a 3.2