Informace o účasti na nemocenském pojištění zastupitelů a členů orgánů územních samosprávných celků a o placení pojistného z jejich odměn od 1. 1. 2014

Z odměny člena zastupitelstva a člena orgánu územního samosprávného celku a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy (dále jen ÚSC) nebo orgánu ÚSC (rady a zastupitelstva), který je účasten nemocenského pojištění, musí být placeno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné na sociální pojištění“).

I. Nemocenské pojištění dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva ÚSC

Členové zastupitelstev, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, jsou i po 31. 12. 2013 účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci podle ustanovení § 5 písm. a) bodu 8 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“).

Vznik a skončení účasti na nemocenském pojištění

Uvolnění členové zastupitelstev jsou účastni nemocenského pojištění ode dne, od něhož jim náleží odměna za výkon funkce. Účast na nemocenském pojištění končí uvolněnému členovi zastupitelstva dnem

  • skončení výkonu této funkce (v důsledku vzdání se funkce nebo odvolání z funkce) nebo
  • zánikem mandátu člena zastupitelstva anebo
  • skončením výplaty odměny za výkon funkce, která náleží uvolněnému členovi zastupitelstva, který plní dosavadní svěřené pravomoci ještě po uplynutí volebního období do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora, náměstka primátora nebo rady územního samosprávného celku, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy, hejtmana kraje, náměstka hejtmana kraje, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora hlavního města Prahy a je mu vyplácena odměna za výkon funkce. Tak například „uvolněný“ starosta, který v mezidobí vykonává nadále funkci starosty, je proto i v tomto mezidobí účasten nemocenského pojištění.
Placení pojistného na sociální pojištění

Pojistné se platí

  • z měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva,
  • z odměny za nevyčerpanou dovolenou, která se poskytuje například podle § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
  • z měsíční odměny, která náleží ve stanovených případech uvolněnému členovi zastupitelstva po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu, který zanikl ještě přede dnem konání voleb.

Pojistné se neplatí z odměny při skončení funkčního období (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Vykonává-li uvolněný člen zastupitelstva více funkcí pro týž ÚSC (je například i členem komise nebo výboru), za které je odměňován, je ze všech takových funkcí pojištěn jen jednou jako člen zastupitelstva (§ 8 ZNP). Pojistné na sociální pojištění se platí z celkové odměny takového člena zastupitelstva.

II. Nemocenské pojištění neuvolněných členů zastupitelstva ÚSC

Neuvolnění členové zastupitelstev nejsou od 1. 1. 2014 nadále účastni nemocenského pojištění, protože se nepovažují za zaměstnance podle § 5 písm. a) bodu 22 ZNP.

Vykonává-li neuvolněný člen zastupitelstva více funkcí pro týž ÚSC (je například členem rady, komise nebo výboru), za které je odměňován, není ani z těchto funkcí účasten nemocenského pojištění. Pojistné na sociální pojištění se z odměny takového člena zastupitelstva neodvádí.

III. Nemocenské pojištění členů kolektivních orgánů ÚSC, kteří nejsou členy zastupitelstva

Osoba, která není členem zastupitelstva, ale je členem výboru zastupitelstva nebo komise rady, je od 1. 1. 2014 považována za zaměstnance, pokud za činnost v těchto orgánech je odměňována.

Zaměstnanec, který je členem více takových orgánů v témže ÚSC (je například i členem komise a výboru nebo více komisí) a za činnost v těchto orgánech je odměňován, je ze všech takových funkcí pojištěn jen jednou (§ 8 ZNP). Pojistné na sociální pojištění se platí z celkové odměny takového člena zastupitelstva, pokud je účasten nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, do něhož byla odměna zúčtována.

Zaměstnanec (člen orgánu), který bude mít stanovenou měsíční odměnu ve výši aspoň 2 500 Kč, je účasten nemocenského pojištění po celou dobu členství v takovém orgánu; pojistné na sociální pojištění musí být placeno ze zúčtované odměny bez ohledu na výši této odměny, kterou za kalendářní měsíc ve skutečnosti obdržel.

Nebude-li členovi orgánu stanovena měsíční odměna ve výši aspoň 2 500 Kč, je takový zaměstnanec účasten nemocenského pojištění pouze v tom kalendářním měsíci, do něhož mu byla zúčtována odměna ve výši aspoň 2 500 Kč. Z takové odměny musí být odvedeno pojistné.

Z odměny, kterou za výkon funkce takový zaměstnanec obdrží, se platí pojistné jen v případě, že je účasten nemocenského pojištění v tom kalendářním měsíci, do něhož mu byla odměna zúčtována.

Příklad
Pan Novák není členem zastupitelstva, je členem komise rady ÚSC, za celý rok 2013 obdržel v prosinci 2013 odměnu ve výši 3 000 Kč. Podle právní úpravy platné v roce 2013 nebyl z výkonu této funkce účasten nemocenského pojištění, pojistné z 3 000 Kč se neplatilo. Pan Novák i v roce 2014 obdrží odměnu 3 000 Kč tak, že mu bude zúčtována

a) až v prosinci 2014. Pan Novák bude účasten nemocenského pojištění jen v prosinci 2014. Z 3 000 Kč musí být odvedeno pojistné na sociální pojištění, protože odměna činí aspoň 2 500 Kč. ÚSC je povinen do 20. 1. 2015 oznámit nástup pana Nováka do zaměstnání, dnem nástupu do zaměstnání je 1. leden 2014, a vyplnit za něho evidenční list důchodového pojištění za rok 2014.

b) ve výši 1 500 Kč do června a 1 500 Kč do prosince 2014. V žádném kalendářním měsíci nebude odměna zúčtována ve výši aspoň 2 500 Kč, pan Novák nebude v žádném měsíci účasten nemocenského pojištění, z odměny se neplatí pojistné na sociální pojištění, neoznamuje se OSSZ jeho nástup do zaměstnání.

Poslední aktualizace: 2. 1. 2023