Informace o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného z jejich zvláštních odměn od 1. 1. 2014

Podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se s účinností od 1. 1. 2014 považují členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí (dále jen „členové volební komise) za zaměstnance, a to podle § 5 písm. a) bodu 22. tohoto zákona. Zaměstnání členů volebních komisí je zaměstnáním malého rozsahu, neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání nečiní aspoň 2 500 Kč měsíčně.

Člen volební komise by byl účasten nemocenského pojištění a tedy i poplatníkem pojistného ze zvláštní odměny za výkon funkce člena volební komise, jestliže v kalendářním měsíci, v němž se konaly volby,

  1. zvláštní odměna by činila aspoň 2 500 Kč, nebo
  2. mu trvalo u obce ještě další zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů ze všech zaměstnání malého rozsahu by činil aspoň 2 500 Kč.

Zvláštní odměna za výkon funkce člena volební komise nedosahuje částky 2 500 Kč ani v případě opakování voleb, proto netrvá-li v měsíci konání voleb ještě další zaměstnání malého rozsahu, které člen volební komise uzavřel s obcí, tak se ze zvláštní odměny člena volební komise pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí.

Podle zákona o nemocenském pojištění je zaměstnavatelem člena volební komise obec. Vykonává-li člen volební komise pro obec další zaměstnání, které je také považováno za zaměstnání malého rozsahu, musí obec zjistit úhrn příjmů ze všech zaměstnání malého rozsahu. Pokud úhrn dosahuje částky aspoň 2 500 Kč, je zaměstnanec ze všech zaměstnání trvajících v takovém kalendářním měsíci účasten nemocenského pojištění, a proto ze všech příjmů započitatelných do vyměřovacího základu musí obec odvést pojistné.

Příklad
Pan Novák je členem volební komise obce Lhota. Zvláštní odměna za výkon funkce člena volební komise činí 1 300 Kč, je zúčtována do měsíce května. Pan Novák má zároveň s obcí Lhota uzavřenu dohodu o pracovní činnosti tak, že odměna činí 70 Kč za hodinu a rozsah pracovní doby nepřekročí 20 hodin týdně. Zaměstnání vykonávané na základě dohody o pracovní činnosti je zaměstnáním malého rozsahu.
Jestliže do května zúčtuje obec panu Novákovi odměnu z dohody o pracovní činnosti ve výši 1 400 Kč za 20 hodin práce, činí úhrn příjmů ze zaměstnání malého rozsahu 2 700 Kč (1 300 Kč + 1 400 Kč). Úhrn příjmů dosahuje výše aspoň 2 500 Kč, proto z 1 300 Kč a 1 400 Kč se pojistné platí. Obec oznámí OSSZ do 20. června nástup do zaměstnání pana Nováka jako člena volební komise zároveň i ukončení zaměstnání dnem skončení voleb.

Ve všech ostatních případech člena volební komise se pojistné ze zvláštní odměny 1 300 Kč neplatí. Tak například

  • odměna z této dohody o pracovní činnosti u pana Nováka činila v květnu 1 120 Kč za 16 hodin práce, úhrn příjmů ze zaměstnání malého rozsahu činil 2 420 Kč (1 300 Kč + 1 120 Kč), úhrn nedosahuje výše 2 500 Kč, proto z 1 300 Kč a 1 120 Kč se pojistné neplatí.
  • pan Černý má s obcí uzavřen pracovní poměr na činnost účetního, mzda činí 10 000 Kč měsíčně. Z pracovního poměru je pan Černý účasten nemocenského pojištění, z 10 000 Kč se pojistné platí, ale 1 300 Kč se pojistné neplatí. Zaměstnání v pracovním poměru není zaměstnáním malého rozsahu, příjmy z pracovního poměru a zvláštní odměna člena volební komise se proto nesčítají.
  • paní Nová je členkou zastupitelstva obce (uvolněnou nebo neuvolněnou). Ze zvláštní odměny 1 300 Kč se pojistné neplatí.
  • paní Koutná je zaměstnankyní firmy Retox. S touto firmou má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti. Pro posouzení, zda se ze zvláštní odměny 1 300 Kč platí pojistné, nezjišťuje obec, jaká výše odměny byla do května zúčtována paní Koutné Retoxem a zda zaměstnání u Retoxu je zaměstnáním malého rozsahu či nikoliv. Ze zvláštní odměny 1 300 Kč se pojistné neplatí.