Informace k žádosti

Před vyplněním žádosti si opatřete a důkladně prostudujte následující dokumenty:

a ověřte si, zda skutečně máte pro vykonávání činnosti autorizované osoby personální kapacitu a odbornou i technickou způsobilost.

Podání žádosti o autorizaci podléhá správnímu poplatku. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500 Kč za každou profesní kvalifikaci, pro prodloužení autorizace pak částkou 500 Kč za každou profesní kvalifikaci. Správní poplatek je možné uhradit:

  • Bezhotovostní platbou – na bankovní účet Ministerstva práce a sociálních věcí – 19-2229001, kód banky – 0710. Jako přílohu žádosti přiloží žadatel kopii výpisu z bankovního účtu.
  • Kolkovou známkou – k zakoupení na pobočkách České pošty, s.p. Kolková známka nesmí být přetržená, popsaná, orazítkovaná. Lepí se na vyznačené místo na první stranu žádosti pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů lze platit správní poplatek kolkovými známkami, pouze jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč.

Žádost a přílohy k žádosti o autorizaci, pro něž je autorizujícím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí, zasílá žadatel v písemné formě na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
oddělení 414
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

nebo prostřednictvím datové schránky sc9aavg.

 

Bližší informace Vám podá:

Ing. Zuzana Houdková e-mail: zuzana.houdkova@mpsv.cz tel.: 221 923 109
     

Správní řízení je vedeno v souladu se správním řádem (zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Po uplynutí lhůty k podání rozkladu nabývá rozhodnutí právní moci a stává se účinným (úspěšný žadatel o autorizaci se stává autorizovanou osobou a může začít vykonávat svou činnost).

Poslední aktualizace: 22. 8. 2019