Informace k finančnímu vypořádání mimořádných dotací na sociální služby v souvislosti s COVID_19

Vážení příjemci mimořádných dotací v souvislosti s Covid_19,

v roce 2021 byly vyplaceny mimořádné dotace na mimořádné odměny (Program C) a dotace na pokrytí výpadku zdrojů a vícenáklady (Program E). U obou těchto dotačních titulů je v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovena povinnost předložit finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Jelikož se termíny tohoto finančního vypořádání blíží a chceme Vám zpracování finančního vypořádání usnadnit, poskytujeme Vám další informace a prosíme Vás o spolupráci.

Organizace, které obdržely finanční prostředky prostřednictvím kraje (příspěvkové organizace krajů a obcí, obce, dobrovolné svazky obcí aj.) musí do 5. 2. 2022 vypořádat dotaci podle § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb., a to na formuláři, který je uveden v Příloze číslo 7 této vyhlášky. Tento formulář zašlete na příslušný kraj, prostřednictvím kterého jste obdrželi mimořádné dotace v souvislosti s Covidem_19. Současně zasíláte na příslušný kraj i vratku finančních prostředků, a to nejpozději ve stejném termínu.

Organizace, které obdržely finanční prostředky přímo od MPSV, vypořádávají do 15. 2. 2022 podle § 9 vyhlášky číslo 367/2015 Sb. přímo na MPSV, a to na formuláři, který je uvedený v Příloze číslo 3 této vyhlášky.

V obou případech příjemce dotace přiloží k finančnímu vypořádání i komentář, může být napsán volnou formou nebo můžete využít ten, který je uložen na konci této informace.

Vůči organizacím, které budou vypořádávat přímo na MPSV, máme prosbu:

Pokud již máte mimořádné dotace zaúčtované, zašlete finanční vypořádání dříve, nemusíte čekat až na 15. 2. 2022, velmi nám tím ušetříte práci a sobě starosti při vyplňování všech vypořádání a přehledů na začátku nového kalendářního roku.

  • Jak vyplnit Přílohu číslo 3?

Za každý dotační titul je třeba vyplnit samostatnou Přílohu č. 3. V příloze je uvedeno vzorové vyplnění Přílohy číslo 3 (tedy vyplňujete pouze ty části, které jsou označeny žlutě), Příloha číslo 7 se vyplňuje velmi podobně. V zásadě je třeba vyplnit údaje, které jsou označeny žlutě. V hlavičce se jedná o identifikaci organizace název a IČO) a zaškrtnete, v kterého dotačního titulu se týká předkládané finanční vypořádání, v tabulce se vyplní identifikace jednotlivých služeb (sloupec a) na jednotlivé řádky a ve sloupcích 1, 2, 3 a 4 doplníte odpovídající částky. Nezapomeňte toto finanční vypořádání podepsat a doplnit kontakt (e-mail a telefon). Organizace, které podávají finanční vypořádání na Příloze č. 3, nevyplňují sloupce b a c, do sloupce d vyplní čj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci daného dotačního titulu.

  • Jak můžeme zaslat finanční vypořádání na MPSV?

Preferujeme zaslání finančního vypořádání datovou schránkou (sc9aavg), samozřejmě je možné jej zaslat i poštou na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociální práce, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

  • Máme vratku dotace, jak ji poslat?

Pokud nespotřebujete veškeré finanční prostředky a budete část dotace vracet, tak v případě organizací, které obdržely finanční prostředky prostřednictvím příslušného kraje, vracíte opět na tento kraj.

Organizace, které obdržely finanční prostředky přímo z MPSV a vrátí nespotřebované finanční prostředky do 31. 12.2021, zašlou je na účet 2229001/0710 (což je účet, ze kterého dotaci dostaly), po 1. 1. 2022 zašlou tuto vratku na účet 6015-2229001/0710. V obou případech do variabilního symbolu platby uvedete registrační číslo služby, za kterou vracíte finanční prostředky (i v případě, že vracíte finanční prostředky pouze za jednu sociální službu). Pokud budete za jednu organizaci vracet finanční prostředky za více služeb, můžete je zaslat jednou platbou a jako variabilní symbol uvedete IČO organizace. Do poznámky k platbě je třeba uvést, za jaký dotační titul je daná platba, např. „Vratka Program podpory C“. Současně s tím zašlete na maily: zdenka.simurdova@mpsv.czilona.jakoubkova@mpsv.cz avízo platby (za jakou organizaci a službu je vratka zasílána, v jaké výši, kdy odejde z účtu).

V případě dotazů týkajících se vyplnění finančního vypořádání kontaktujte Ing. Zdeňku Šimurdovou: zdenka.simurdova@mpsv.cz nebo Bc. Liběnu Vaněčkovou: libena.vaneckova@mpsv.cz.

Poslední aktualizace: 1. 9. 2021