Informace k finančnímu vypořádání mimořádných dotací na sociální služby v souvislosti s COVID_19

Vážení příjemci mimořádných dotací v souvislosti s Covid_19,

V roce 2020 byly prozatím vyplaceny mimořádné dotace na mimořádné odměny Program C) a dotace na pokrytí výpadku zdrojů, vícenáklady a kompenzační platbu pro zaměstnance (Program D). V běhu je nyní i dotační řízení na pokrytí výpadku zdrojů a vícenáklady (Program E). U všech těchto dotačních titulů je v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovena povinnost předložit finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Jelikož se termíny tohoto finančního vypořádání blíží a chceme Vám zpracování finančního vypořádání usnadnit, poskytujeme Vám další informace a prosíme Vás o spolupráci.

Organizace, které obdržely finanční prostředky prostřednictvím kraje (příspěvkové organizace krajů a obcí, obce, dobrovolné svazky obcí aj.) musí do 5. 2. 2021 vypořádat dotaci podle § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb., a to na formuláři, který je uveden v Příloze číslo 7 této vyhlášky. Tento formulář zašlete na příslušný kraj, prostřednictvím kterého jste obdrželi mimořádné dotace v souvislosti s Covidem_19. Současně zasíláte na příslušný kraj i vratku finančních prostředků, a to nejpozději ve stejném termínu.

Organizace, které obdržely finanční prostředky přímo od MPSV, vypořádávají do 15. 2. 2020 podle § 9 vyhlášky číslo 367/2015 Sb. přímo na MPSV, a to na formuláři, který je uvedený v Příloze číslo 3 této vyhlášky. Pokud organizace zasílá i vratku dotace, přiloží k finančnímu vypořádání komentář (jedná se především o zdůvodnění vratky dotace).

Vůči organizacím, které budou vypořádávat přímo na MPSV, máme prosbu:

pokud jste již mimořádné odměny zaměstnancům vyplatili či máte zaúčtovanou i dotaci na vícenáklady, zašlete finanční vypořádání dříve, nemusíte čekat až na 15. 2. 2021, ušetříte nám tím velmi práci a sobě starosti při vyplňování všech vypořádání a přehledů na začátku nového kalendářního roku.

  • Jak vyplnit Přílohu číslo 3?

V příloze je uvedeno vzorové vyplnění Přílohy číslo 3, Příloha číslo 7 se vyplňuje velmi podobně. V zásadě je třeba vyplnit údaje, které jsou označeny žlutě. V hlavičce se jedná o identifikaci organizace název a IČO) a zaškrtnete, v kterého dotačního titulu se týká předkládané finanční vypořádání, v tabulce se vyplní identifikace jednotlivých služeb (sloupec a) na jednotlivé řádky a ve sloupcích 1, 2, 3 a 4 doplníte odpovídající částky. Nezapomeňte toto finanční vypořádání podepsat.

  • Jak můžeme zaslat finanční vypořádání na MPSV?

Finanční vypořádání zasílejte poštou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociální práce, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou (sc9aavg).

  • Máme vratku dotace, jak ji poslat?

Pokud nespotřebujete veškeré finanční prostředky a budete část dotace vracet, tak v případě organizací, které obdržely finanční prostředky prostřednictvím příslušného kraje, vracíte opět na tento kraj.

Organizace, které obdržely finanční prostředky přímo z MPSV a vrátí nespotřebované finanční prostředky do 31. 12.2020, zašlou je na účet 2229001/0710 (což je účet, ze kterého dotaci dostaly), po 1. 1. 2021 zašlou tuto vratku na účet 6015-2229001/0710. V obou případech do variabilního symbolu platby uvedete registrační číslo služby, za kterou vracíte finanční prostředky. Pokud budete za jednu organizaci vracet finanční prostředky za více služeb, můžete zaslat jednu platbu a jako variabilní symbol uvedete IČO organizace. Současně s tím zašlete na mail: zdenka.simurdova@mpsv.cz avízo platby (za jakou organizaci a službu je vratka zasílána, v jaké výši, kdy odejde z účtu).

V případě dotazů kontaktujte Ing. Zdeňku Šimurdovou: zdenka.simurdova@mpsv.cz.