Informace k finančnímu vypořádání mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2022 na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny

Vážení příjemci mimořádné dotace,

v roce 2022 byly vyplaceny mimořádné dotace na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny. U dotačního titulu je v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovena povinnost předložit finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Jelikož se termíny tohoto finančního vypořádání blíží a chceme Vám zpracování finančního vypořádání usnadnit, poskytujeme Vám další informace a prosíme Vás o spolupráci.

Organizace, které obdržely finanční prostředky prostřednictvím kraje (příspěvkové organizace krajů a obcí, obce, dobrovolné svazky obcí aj.) musí do 5. 2. 2023 vypořádat dotaci podle § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb., a to na formuláři, který je uveden v Příloze číslo 7 této vyhlášky. Tento formulář zašlete na příslušný kraj, prostřednictvím kterého jste obdrželi mimořádnou dotaci v souvislosti s úhradou výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny. Současně zasíláte na příslušný kraj i vratku finančních prostředků, a to nejpozději ve stejném termínu.

Organizace, které obdržely finanční prostředky přímo od MPSV, vypořádávají do 15. 2. 2023 podle § 9 vyhlášky číslo 367/2015 Sb. přímo na MPSV, a to na formuláři, který je uvedený v Příloze číslo 3 této vyhlášky.

V obou případech příjemce dotace přiloží k finančnímu vypořádání i komentář. Může být napsán volnou formou nebo můžete využít vzor, který je uložen na konci této informace.

Vůči organizacím, které budou vypořádávat přímo na MPSV, máme prosbu:

Pokud již máte mimořádné dotace zaúčtované, zašlete finanční vypořádání dříve, nemusíte čekat až na 15. 2. 2023, velmi nám tím ušetříte práci a sobě starosti při vyplňování všech vypořádání a přehledů na začátku nového kalendářního roku.

  • Jak vyplnit Přílohu číslo 3?

Je třeba vyplnit samostatnou Přílohu č. 3. V příloze je uvedeno vzorové vyplnění Přílohy číslo 3 (tedy vyplňujete pouze ty části, které jsou označeny žlutě), Příloha číslo 7 se vyplňuje velmi podobně. V zásadě je třeba vyplnit údaje, které jsou označeny žlutě. V hlavičce se jedná o identifikaci organizace název a IČO) a zaškrtnete, v kterého dotačního titulu se týká předkládané finanční vypořádání, v tabulce se vyplní identifikace jednotlivých služeb (sloupec a) na jednotlivé řádky a ve sloupcích 1, 2, 3 a 4 doplníte odpovídající částky. Nezapomeňte toto finanční vypořádání podepsat a doplnit kontakt (e-mail a telefon). Organizace, které podávají finanční vypořádání na Příloze č. 3, nevyplňují sloupce b a c, do sloupce d vyplní čj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci daného dotačního titulu.

  • Jak můžeme zaslat finanční vypořádání na MPSV?

Preferujeme zaslání finančního vypořádání datovou schránkou (sc9aavg), samozřejmě je možné jej zaslat i poštou na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a inspekce sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

  • Máme vratku dotace, jak ji poslat?

Pokud nespotřebujete veškeré finanční prostředky a budete část dotace vracet, tak v případě organizací, které obdržely finanční prostředky prostřednictvím příslušného kraje, vracíte opět na tento kraj.

Organizace, které obdržely finanční prostředky přímo z MPSV a vrátí nespotřebované finanční prostředky do 31. 12. 2022, zašlou je na účet 2229001/0710 (což je účet, ze kterého dotaci dostaly). Po 1. 1. 2023 zašlou tuto vratku na účet 6015-2229001/0710. V obou případech do variabilního symbolu platby uvedete registrační číslo služby, za kterou vracíte finanční prostředky (i v případě, že vracíte finanční prostředky pouze za jednu sociální službu). Pokud budete za jednu organizaci vracet finanční prostředky za více služeb, můžete je zaslat jednou platbou a jako variabilní symbol uvedete IČO organizace. Do poznámky k platbě je třeba uvést, za jaký dotační titul je daná platba, např. „Vratka Program podpory PpU“. Současně s tím zašlete na maily: zdenka.simurdova@mpsv.cz avízo platby (za jakou organizaci a službu je vratka zasílána, v jaké výši, kdy.

Dotazy týkající se vyplnění finančního vypořádání adresujte na email: podporadotace@mpsv.cz.

Pro případnou finanční kontrolu ze strany MPSV doporučujeme organizacím připravit si položkové čerpání dotace dle přílohy „příloha položkové čerpání PpU, která je níže uložena“.

Poslední aktualizace: 2. 1. 2023