Informace k § 9 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. ledna 2009

Zaměstnavatel od 1. ledna 2009 (poprvé za měsíc leden) odečítá z částky pojistného placeného za kalendářní měsíce roku 2009 polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a je-li částka pojistného vyšší než odečítaná náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele, se odečítá z částky pojistného za kalendářní měsíc, v němž byla zaměstnanci vyplacena.

Uvedenou náhradou mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti se přitom rozumí:

  • náhrada mzdy, platu, odměny, která zaměstnanci náleží v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény ve výši zaručené zákoníkem práce (§ 192 odst. 2 a § 194), a
  • snížená odměna náležející členům zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle zvláštních právních předpisů (tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).

Jak z uvedeného vyplývá, nelze odečítat od pojistného:

  • částku náhrady mzdy, platu nebo odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény stanovenou za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti a nad výši zaručenou zákoníkem práce v kolektivní nebo individuální smlouvě anebo ve vnitřním předpisu (podle § 192 odst. 3 zákoníku práce),
  • snížený plat náležející v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, těmto zaměstnancům.

V Praze dne 5. ledna 2009