Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2019

Zákon č. 244/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 30. 9. 2019)

Novela zákona spočívá v mimořádném zvýšení důchodů od lednové splátky v roce 2020 o jednotnou částku tak, aby u průměrného starobního důchodu úhrn zvýšení základní výměry důchodu a úhrnu zvýšení procentní výměry důchodu a této částky činil u průměrného starobního důchodu 900 Kč, a to prostřednictvím zvýšení procentní výměry.

To znamená, že při zvýšení vyplácených důchodů v lednu 2020 se bude vycházet z příslušných pravidel valorizace stanovených v § 67 zákona o důchodovém pojištění. K takto stanovené částce zvýšení se přičte nad rámec této pravidelné valorizace ještě pevná jednotná částka stanovená tak, aby u průměrného starobního důchodu celkové zvýšení činilo částku 900 Kč. K příslušnému procentnímu zvýšení procentní výměry důchodu tedy všichni důchodci obdrží navíc jednotnou pevnou částku stanovenou podle tohoto pravidla. Každý důchodce ji obdrží jen jednou, i když bude pobírat více důchodů; v případě souběhu nároku na výplatu více důchodů bude tato částka náležet k procentní výměře toho důchodu, který bude vyšší, případně nejvyšší.

Nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

(účinnost dnem 1. 1. 2020)

Tímto nařízením se stanoví:

 • prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2020:
  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 ve výši 32 510 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, který činí 1,0715,
  • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 15 328 Kč,
  • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 139 340 Kč,
  • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2020 činí 3 490 Kč.
 • Zvýšení důchodů v roce 2020
  • Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2020 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2019 tak, že se
   • základní výměra zvyšuje o 220 Kč na 3 490 Kč,
   • procentní výměra zvyšuje
    • o 5,2 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje a
    • o dodatečnou částku 151 Kč (při souběhu nároku na výplatu více důchodů náleží toto zvýšení pouze jednou, a to k procentní výměře důchodu, který se vyplácí v plné výši).

Nařízení vlády č. 261/2019 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

(účinnost dnem 1. 1. 2020)

Tímto nařízením se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2020 zvyšují o 5,2 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje, a o 151 Kč.

Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2019.“