Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2016

Zákon č. 212/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(účinnost dnem 1. 8. 2016)

Zákon č. 212/2016 Sb. obsahuje především změnu valorizačního mechanismu, která zajistí, že při zvýšení mohou být procentní výměry vyplácených důchodů zvýšeny až o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil až 2,7 % jeho výše, pokud by zvýšení vyplácených důchodů podle obecných pravidel bylo nižší, přičemž vlastní zvýšení důchodů stanoví vláda svým nařízením.

Zákon č. 213/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(účinnost dnem 1. 10. 2016)

Novelou zákona o důchodovém pojištění se ruší časově limitující hranice (datum 31. 12. 2018) pro zachování nároků na snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu podle předpisů platných před 1. 1. 1996 z důvodu výkonu zaměstnání v I. pracovní kategorii, což bude znamenat, že nárok na snížení důchodového věku z I. pracovní kategorie podle předpisů platných před 1. 1. 1996 může při splnění zákonných podmínek vzniknout i po 31. 12. 2018.

Zároveň jsou tímto zákonem do zákona o důchodovém pojištění začleněny podmínky, jejichž splněním vzniká některým horníkům, konkrétně horníkům, kteří před 1. 10. 2016 začali vykonávat zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, nárok na odchod do starobního důchodu o 7 let dříve než činí obecný důchodový věk a nárok na zvláštní způsob výpočtu procentní výměry tohoto důchodu. Nová právní úprava tedy dopadá pouze na horníky, kteří vykonávali jen ta zaměstnání v hornictví pod zemí, která mají stálé pracoviště pod zemí v hlubinných dolech, tedy zaměstnání označovaná před 1. 1. 1993 jako zaměstnání I. AA pracovní kategorie.

Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017
(účinnost dnem 1. 1. 2017)

Tímto nařízením se stanoví:

A/ prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2017:

  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 27 156 Kč,

  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, který činí 1,0396,

  • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 12 423 Kč,

  • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 112 928 Kč.

  • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2016 činí 2 550 Kč.

B/ Zvýšení důchodů v roce 2017

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že se

  • základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč,

  • procentní výměra zvyšuje o 2,2 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Nařízení vlády č. 326/2016 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017
(účinnost dnem 1. 1. 2017)

Tímto nařízením se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2017 zvyšují o 2,2 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2016.