Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2014

Zákon č. 250/2014 Sb.

(účinnost od 1. 1. 2015)

Tímto zákonem o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě byl novelizován mj. i zákon o důchodovém pojištění. Změna spočívá v tom, že byl změněn text ustanovení § 6 odst. 1 písm. g) zákona o důchodovém pojištění tak, že byl rozšířen a v souvislosti s terminologií používanou zákonem o státní službě i upraven okruh osob, jejichž manželům, kteří je následují do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby, se umožňuje dobrovolná účast na důchodovém pojištění. Současně se umožňuje využít tento institut (dobrovolné důchodové pojištění) nejen v případě manžela/manželky, ale nově i registrovaného partnera/partnerky. Dále se výslovně stanoví, že pojistné na dobrovolné důchodové pojištění může v takovém případě hradit zaměstnavatel manžela nebo registrovaného partnera.

Přijetí zákona o státní službě bylo promítnuto i do zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Zákon č. 251/2014

(účinnost od 1. 1. 2015)

Tato novela zákona o důchodovém pojištění řeší problematiku odborné správy dokumentů nezbytných pro provádění důchodového pojištění, které se nacházejí v soukromých spisovnách a u ostatních soukromých držitelů dokladů, a to včetně postupu při jejich zániku bez právního nástupce. Jde v podstatě o doplnění a zpřesnění dosavadní právní úpravy, kterou obsahuje v zásadě ustanovení § 35a odst. 5 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Spočívá v tom, že se v právní úpravě výslovně stanoví, že na žádost orgánu sociálního zabezpečení budou údaje potřebné k provádění důchodového pojištění sdělovat nejen archivy, ale za úplatu i ostatní držitelé dokladů a dále, že v případě zániku držitele dokladů bez právního nástupce budou mít povinnost zajistit náhradní úschovu dokladů u jiného držitele dokladů a oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou doklady uloženy.

K provedení tohoto ustanovení byla připravena na základě zmocnění v ustanovení § 127 odst. 2 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení prováděcí vyhláška, která stanoví co se rozumí odůvodněnými náklady držitelů dokladů a miximální výši úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění, která nabude účinnosti rovněž dnem 1. 1. 2015.

Zákon č. 267/2014

(účinnost dnem 1. 1. 2015)

Touto novelou zákona o důchodovém pojištění došlo k zavedení nové podmínky pro vznik nároku na starobní důchod při získání kratší než standardní (obecné) doby pojištění. Nárok na starobní důchod nově vznikne i pojištěnci, který po 31. 12. 2009 dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození, a získal aspoň 15 let doby pojištění; do doby pojištění se však v tomto případě nezapočítávají tzv. náhradní doby pojištění (např. doba péče o dítě ve věku do 4 let, doba péče o osobu závislou ve stanoveném stupni na péči jiné osoby, doba evidence u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání).

Zákon č. 183/2014 Sb.

(účinnost dnem 1. 9. 2014)

V souvislosti s úsporami ve výdajích státního rozpočtu došlo k dočasné úpravě pravidel pro valorizaci důchodů zákonem č. 314/2012 Sb., který omezil zvýšení vyplácených důchodů v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 tak, že místo 100 % růstu cen se zohledňuje pouze 1/3 jejich růstu. Podle této právní úpravy tedy měla proběhnout ještě jedna snížená valorizace od ledna 2015. Zákon č. 183/2014 Sb. ukončil platnost pravidla snížené valorizace důchodů a důchody od ledna 2015 (nikoliv až od ledna 2016) se budou opět zvyšovat podle 100 % nárůstu cen a jedné třetiny nárůstu reálné mzdy. Dále bylo stanoveno, že zvýšení vyplácených důchodů v lednu 2015 musí dosáhnout, vzhledem k nižším částkám zvýšení důchodů v letech 2013 a 2014, výše, která bude u průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu činit nejméně 1,8 %.

Vyhláška č. 208/2014 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2015)

Touto vyhláškou se stanoví

A/ prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2015:

  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2013 ve výši 25 903 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, který činí 1,0273,
  • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 11 709 Kč,
  • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 106 444 Kč.
  • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2015 činí 2 400 Kč.

B/ Zvýšení důchodů v roce 2015

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že se

  • základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč a
  • procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Vyhláška č. 209/2014 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2015)

Touto vyhláškou se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2015 zvyšují o 1,6 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2014.