Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2013

Zákon č. 274/2013 Sb.

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Tímto zákonem se zavádí zvláštní dávka, dorovnávací přídavek, který bude vyplácen při splnění zákonem stanovených podmínek spolu s českým starobním důchodem (nejde o další druh důchodu). O dorovnávací přídavek mohou žádat někteří poživatelé českého starobního důchodu, kterým je vyplácen zároveň starobní důchod ze Slovenska za doby pojištění získané v bývalém Československu. Dorovnávací přídavek lze tedy přiznat pouze poživatelům starobních důchodů. Nevztahuje se na poživatele invalidních důchodů ani na poživatele pozůstalostních důchodů.

Nárok na dorovnávací přídavek vzniká nejdříve od 1. prosince 2013, i když byly stanovené podmínky splněny před tímto dnem. Nárok na dorovnávací přídavek českého a slovenského důchodu vznikne, pokud pojištěnec:

 1. získal před 1. lednem 1993 aspoň 25 let československé doby pojištění, za kterou mu byl po 31. prosinci 1992 přiznán starobní důchod ze slovenského důchodového pojištění; pro účely dorovnávacího přídavku se za československou dobu pojištění považují doby zaměstnání a náhradní doby pojištění získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů a československá doba pojištění se započítává v rozsahu, v jakém se započítává podle právních předpisů ČR účinných ke dni, od něhož byl přiznán český starobní důchod,
 2. získal v období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1995 aspoň 1 rok doby pojištění podle právních předpisů ČR; pro účely splnění této podmínky se do doby pojištění nezahrnují náhradní doby pojištění,
 3. český starobní důchod a slovenský starobní důchod jsou vypláceny ke dni, od něhož pojištěnec žádá o přiznání dorovnávacího přídavku, a
 4. výše dorovnávacího přídavku má ke dni, od něhož pojištěnec žádá o jeho přiznání, kladnou hodnotu.

Žádost o dorovnávací přídavek se podává přímo České správě sociálního zabezpečení nebo ji mohou pojištěnci sepsat na okresních správách sociálního zabezpečení. Lhůta pro její podání není časově omezena a v případě, že pojištěnci vznikne na dorovnávací přídavek nárok, náleží přídavek při splnění stanovených podmínek od data uvedeného v žádosti (nejdříve od 1. prosince 2013. Nárok na tento přídavek není podmíněn českým státním občanstvím ani bydlištěm v ČR.

Vyhláška č. 296/2013 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2014)

Touto vyhláškou se stanoví

A/ prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2014:

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2012 ve výši 25 903 Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, který činí 1,0015,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 11 415 Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 30 093 Kč,
 • třetí redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 103 768 Kč,
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2014 činí 2 340 Kč.

B/ Zvýšení důchodů v roce 2014

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2014, zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2013 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 10 Kč na 2 340 Kč a
 • procentní výměra zvyšuje o 0,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Vyhláška č. 297/2013 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2014)

Touto vyhláškou se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. zvyšují o 0,4 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2013.

Zákonné opatření Senátu Parlamentu ČR č. 344/2013 Sb.

o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Tímto zákonným opatřením byl mj. novelizován i zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Změny, které souvisejí zejména s 1. fází zavádění Jednoho inkasního místa (JIM), nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. Toto zákonné opatření Senátu bylo dne 27. 11. 2013 schváleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu.

Nejvýznamnější změny zákona o důchodovém pojištění:

Okruh pojištěných osob

 • Okruh osob důchodově pojištěných se sjednocuje s okruhem nemocensky pojištěných osob (výjimka zůstává u osob dobrovolně pojištěných podle § 6 zákona o důchodovém pojištění).
 • Okruh osob důchodově pojištěných se rozšiřuje o osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení a dále o osoby, které vykonávají výdělečnou činnost v jiném vztahu, než je již v zákoně o důchodovém pojištění výslovně vyjmenován,; za předpokladu, že jim v souvislosti s touto výdělečnou činností plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny.

Účast na důchodovém pojištění

 • Osoba účastná nemocenského pojištění je účastna i důchodového pojištění.

Další změny v oblasti důchodového pojištění

 • Prodlužuje se doba, po kterou může být pojištěnec účasten dobrovolného důchodového pojištění v případech, kdy neexistují tzv. kvalifikované důvody, a to z 10 roků na 15 roků.
 • Zjednodušuje se počítání doby výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod, za kterou se poživatelům tohoto důchodu vypláceného v plné výši zvyšuje jeho procentní výměra za 360 kalendářních dnů o 0,4 % výpočtového základu.
 • Doba vedení v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání, po kterou nenáleží dávky v nezaměstnanosti, nebude započítávána do období tří let, které lze hodnotit jako náhradní dobu pojištění, pokud se tato doba bude krýt s jiným druhem náhradní doby pojištění. Nebude tak docházet k „pohlcování“ náhradní doby pojištění z titulu evidence uchazečů o zaměstnání jiným druhem náhradní doby pojištění.