Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2008

Zákon č. 382/2008 Sb.

ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; účinnost: 1. leden 2009.

Tento zákon novelizuje s účinností od 1. ledna 2009 mj. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Změna zákona o důchodovém pojištění spočívá v tom, že doba vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se jako náhradní doba pojištění započítává v rozsahu nejvýše jednoho roku. Přitom je stanoveno, že účast osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání na důchodovém pojištění před dosažením věku 55 let se hodnotí podle právních předpisů účinných ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud těmto osobám vznikl nárok na důchod přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Nařízení vlády č. 363/2008 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2009)

Podle tohoto nařízení vlády se důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2009 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2008 tak, že se procentní výměra zvyšuje o 4,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Nařízení vlády č. 365/2008 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2009)

Tímto nařízením vlády

 • byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2007 ve výši 21 527 Kč a
 • byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007, která činí 1,0942.

Dále byly tímto nařízením vlády upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

 • částka 10 000 Kč se zvyšuje na 10 500 Kč,
 • částka 24 800 Kč se zvyšuje na 27 000 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2009.

Nařízení vlády č. 364/2008 Sb.

(účinnost dnem 1. 1. 2009)

Tímto nařízením vlády se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. zvyšují o 4,4 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2008.

Zákon č. 306/2008 Sb.

Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byl schválen Parlamentem dne 17. července 2008 a nabude účinnosti v zásadě od 1. ledna 2010.

Mezi nejvýznamnější schválené změny ve srovnání se současnou právní úpravou patří:

 • postupné prodloužení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 roků na 35 roků včetně náhradních dob pojištění nebo na 30 roků bez náhradních dob pojištění,
 • postupné omezení zápočtu náhradních dob pojištění i pro nárok na starobní důchod na 80 % s výjimkou těchto dob z titulu osobní péče o dítě ve věku do 4 let, o osobu, která je závislá na péči jiné osoby a býv. základní vojenské služby,
 • plynulé pokračování v postupném zvyšování důchodového věku na 65 let u mužů a žen, které nevychovaly žádné dítě nebo jedno dítě a 62 až 64 let u žen (podle počtu vychovaných dětí), pokud vychovaly aspoň dvě děti a v souvislosti s tím i věkové hranice pro nárok na starobní důchod při získání kratší doby pojištění,
 • postupné prodloužení období pro předčasný odchod do starobního důchodu ze tří na pět roků,
 • zrušení podmínky pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti, která spočívá ve sjednání pracovního vztahu nejdéle na dobu jednoho roku,
 • zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod při souběžném pobírání tohoto důchodu v plné výši, a to o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů nebo při pobírání tohoto důchodu v poloviční výši, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů,
 • změna plného invalidního důchodu na důchod starobní ve stejné výši při dosažení věku 65 let,
 • sjednocení dosavadní pevné věkové hranice pro „trvalý“ nárok žen na vdovský důchod (nyní 55 let) a mužů na vdovecký důchod (nyní 58 let) na věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození,
 • nové vymezení invalidity (zavedení třístupňové invalidity) s „trvalou“ ochranou výše dosavadních částečných invalidních důchodů v případě změny invalidity ze II. stupně invalidity na I. stupeň (dosud existují dva druhy invalidních důchodů, a to plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod),
 • sjednocení věkové hranice, ke které se zjišťuje tzv. dopočtená doba1) pro výši procentní výměry invalidního důchodu, pro muže a ženy (pro muže i ženy důchodový věk stanovený pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě),
 • zrušení doby studia získané v období po účinnosti návrhu zákona jako náhradní doby pojištění s výjimkou posuzování nároku na invalidní důchody
 • zvýšení redukce procentní výměry při předčasném odchodu do důchodu, a to od třetího roku (za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku činí snížení procentní výměry důchodu 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů a 1,5 % výpočtového základu od 721. kalendářního dne).

Schválením shora uvedených změn je realizována I. etapa důchodové reformy, která byla připravena se záměrem především přispět k lepší finanční udržitelnosti základního důchodového pojištění a k odstranění některých mikroekonomických neefektivností a zajistit tak jeho lepší dlouhodobou stabilitu. Změny se týkají výdajové strany základního důchodového pojištění.

Nařízení vlády č. 212/2008 Sb.

(účinnost dnem 1. 8. 2008)

Tímto nařízením vlády se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvyšují o 3,6 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. červenci 2008.

Nařízení vlády č. 211/2008 Sb.

(účinnost dnem 1. 8. 2008)

Podle tohoto nařízení vlády
důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. srpnem 2008 se od splátky důchodu splatné po 31. červenci 2008 zvyšují takto:

 • základní výměra o 470 Kč na 2 170 Kč měsíčně.

Základní výměry důchodů přiznaných po 31. červenci 2008 činí 2 170 Kč měsíčně.

Zákon č. 178/2008 Sb.

ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, účinnost dnem vyhlášení, tj. od 28. května 2008

Změna spočívá v tom, že právní úprava umožňuje vládě nařízením zvýšit důchody v mimořádném termínu již při růstu cen aspoň o 5 % (dosud až při růstu cen aspoň o 10 %). Tím byl zvýšen význam tohoto opatření jako pojistky před prudším poklesem úrovně důchodů při vyšší inflaci. Současně bylo stanoveno, že v roce 2008 se důchody zvýší mimo pravidelný termín od splátky důchodu splatné v srpnu 2008.

Poznámky pod čarou

1)Dopočtená doba je doba ode dne vzniku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod do dosažení důchodového věku – tato doba se hodnotí stejně jako doba pojištění z titulu výdělečné činnosti.