Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2007

Zákon č. 261/2007 Sb.

ze dne 19. září 2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, nabytí účinnosti dnem 1. ledna 2008 (resp. některá ustanovení dnem vyhlášení [tj. dnem 16. října 2007], dnem 31. prosince 2007, dnem 1. ledna 2009, dnem 1. července 2009, dnem 1. ledna 2010 a dnem 1. ledna 2011)

Tento zákon novelizuje s účinností od 1. ledna 2008 mj. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Změna spočívá v rozšíření okruhu osob účastných důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění. Mezi tyto osoby se zařazují i osoby pečující o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).“

Nařízení vlády č. 258/2007 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2008)

Tímto nařízením vlády se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. zvyšují o 3 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2007.

Nařízení vlády č. 257/2007 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2008)

Tímto nařízením vlády

  • byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2006 ve výši 20 050 Kč a
  • byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006, která činí 1,0753.

Dále byly tímto nařízením vlády upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

  • částka 9 600 Kč se zvyšuje na 10 000 Kč,
  • částka 23 300 Kč se zvyšuje na 24 800 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2008.

Nařízení vlády č. 256/2007 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2008)

Podle tohoto nařízení vlády
důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2008 se od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2007 zvyšují takto:

  • procentní výměra o 3 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje,
  • základní výměra o 130 Kč na 1 700 Kč měsíčně;

Zákon č. 152/2007 Sb.

ze dne 6. června 2007, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.;

účinnost dnem 1. července 2007

Tento zákon promítá do právní úpravy nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 vyhlášený pod č. 405/2006 Sb.. Uvedeným nálezem Ústavního soudu byla s účinností od 1. července 2007 zrušena ustanovení zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která upravují hodnocení doby péče muže o dítě jako náhradní doby důchodového pojištění. Zatímco ženy prokazují dobu péče o dítě až při žádosti o důchod svým čestným prohlášením, muži (jimž umožňuje započítávat dobu péče o dítě až zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, od 1. ledna 1996) museli dosud podat ve stanovené lhůtě přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a ještě návrh na vydání rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče o dítě. Změna právní úpravy v důsledku uvedeného nálezu Ústavního soudu spočívá v podstatě v tom, že se doba péče o dítě u všech pojištěnců (mužů i žen) prokazuje stejným způsobem, a to čestným prohlášením podávaným spolu se žádostí o důchod. Zůstala i nadále zachována zásada, že tatáž doba péče o téže dítě se bude hodnotit jen jednomu pojištěnci (v případě současné péče pak tomu pojištěnci, který o dítě pečoval ve větším rozsahu).

V rámci přechodných ustanovení je mj. upraven i postup v případě muže, který pečoval o dítě v období od 1. ledna 1996 do 30. června 2005 a nepodal před 1. červencem 2007 přihlášku k účasti na důchodovém pojištění nebo návrh na zahájení řízení o době a rozsahu péče o toto dítě; tento muž může podat návrh na zahájení tohoto řízení podle dosavadních předpisů až do 30. června 2009. Podrobnější informaci o přechodu na novou právní úpravu v konkrétních případech podá okresní správa sociálního zabezpečení.

V návaznosti na toto řešení u péče o dítě se upouští od podmínky podávání přihlášek k účasti na důchodovém pojištění též u osob, které pečují o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, s tím, že tato doba péče se bude jako dosud prokazovat rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení. Dále se upřesňuje, za jakých podmínek lze samostatnou výdělečnou činnost hodnotit u osoby samostatně výdělečně činné jako vedlejší, jestliže osoba samostatně výdělečně činná pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby.“

Další změna zákona o důchodovém pojištění se týká vyloučených dob a do návrhu novely zákona o důchodovém pojištění byla zapracována až při projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Spočívá v tom, že výše starobních, plných invalidních a částečných invalidních důchodů přiznaných před 1. červencem 2007 osobám, jimž byly při stanovení osobního vyměřovacího základu vyloučené doby osobní péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, resp. péče o dítě ve věku do 18 let, které bylo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, vyžadující mimořádnou péči a osobní péče o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, omezeny, se na žádost upraví od splátky důchodu splatné po 30. červnu 2007 tak, že do počtu vyloučených dob omezených podle § 16 odst. 5 zákona o důchodovém pojištění se nezahrnou uvedené vyloučené doby. Lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená ve správním řádu se u žádostí uplatněných po 31. říjnu 2007 prodlužuje o 90 dnů. Zrušení dosavadního omezení počtu uvedených vyloučených dob se týká i důchodů přiznávaných po 30. červnu 2007.“