Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2006

Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

(účinnost dnem 1.1.2007)

Tímto zákonem byl novelizován mj. i zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Změna spočívá v tom, že s účinností od 1. ledna 2007 je možné sjednávat (na rozdíl od dosavadní právní úpravy) pracovní poměr na dobu určitou i s úředníky územních samosprávných celků, kteří pobírají starobní důchod (§ 10 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění zákona č. 264/2006 Sb.).

To znamená, že i na úředníky územních samosprávných celků, kteří pobírají starobní důchod, se s účinností od 1. ledna 2007 začne vztahovat podmínka stanovená pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti spočívající ve sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku.

Pokud tito úředníci pobírají starobní důchod od data předcházejícího 1. lednu 2007 a mají pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou (což právní předpisy účinné před 1. lednem 2007 umožňují), a hodlají v pracovním poměru při pobírání starobního důchodu pokračovat i po 31. prosinci 2006, musí nejpozději s účinností od 1. ledna 2007 změnit dosavadní pracovní poměr na pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku.

Podrobnější (a aktualizovaný) výklad k ustanovení § 37 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, které upravuje problematiku souběhu starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, je zveřejněn na internetových stránkách MPSV v části „Hlavní změny v důchodovém pojištění“.

Nařízení vlády č. 461/2006 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2007)

Podle tohoto nařízení vlády

 1. důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 1996 se od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2006 zvyšují takto:
  • procentní výměra o 6,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje,
  • základní výměra o 100 Kč na 1 570 Kč měsíčně;
 2. důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2006 se od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2006 zvyšují takto:
  • procentní výměra o 5,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje,
  • základní výměra o 100 Kč na 1 570 Kč měsíčně.

Nařízení vlády č. 462/2006 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2007)

Tímto nařízením vlády

 • byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2005 ve výši 18 809 Kč a
 • byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005, která činí 1,0707.

Dále byly tímto nařízením vlády upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

 • částka 9 100 Kč se zvyšuje na 9 600 Kč,
 • částka 21 800 Kč se zvyšuje na 23 300 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2007.

Zákon č. 267/2006 Sb.

ze dne 25. dubna 2006, o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost dnem 1. července 2006

Tento zákon novelizuje i zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Změna se týká mj. i problematiky úpravy vdovských důchodů v souběhu s jiným důchodem. Nově se stanoví, že vdovám, kterým vznikl nárok na vdovský důchod před 1. lednem 1996 a kterým byla výše vdovského důchodu omezena, protože úhrn důchodů přesáhl stanovenou nejvyšší výměru, náleží rozdíl mezi vyplácenou částkou vdovského důchodu a částkou, která by náležela, pokud by výše tohoto důchodu v důsledku souběhu s jiným důchodem omezena nebyla. K takto stanovené výši vdovského důchodu náleží zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů náležejících ode dne přiznání vdovského důchodu do dne, od kterého se tato úprava provede. Vdovám, kterým v důsledku souběhu s jiným důchodem, není vdovský důchod vyplácen, náleží vdovský důchod ve výši, která by náležela, kdyby k tomuto omezení nedošlo. Rovněž v těchto případech náleží k vdovskému důchodu zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů náležejících ode dne přiznání vdovského důchodu do dne, od kterého se tato úprava provede. Přitom však platí, že výše vdovského důchodu se stanoví v takové částce, aby tento důchod v souběhu s dalším vypláceným důchodem nepřesáhl ke dni 31. prosince 1995 částku 5 100 Kč, tj. nejvyšší výměru pro úhrnu důchodů stanovenou v souvislosti se zvýšením důchodů podle zákona č. 76/1995 Sb.; přitom se nepřihlíží ke zvýšení důchodů o pevnou částku podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995.

Zvýšení vdovského důchodu, příp. uvolnění výplaty důchodu, se provede na žádost a nejdříve od splátky důchodu splatné v červenci 2006. Lhůta pro vydání příslušného rozhodnutí stanovená správním řádem se u žádostí uplatněných do 31. října 2006 prodlužuje o 90 dnů.