Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2005

Nařízení vlády č. 414/2005 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2006)

Tímto nařízením vlády

 • byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2004 ve výši 17 882 Kč a
 • byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004, která činí 1,0532.

Dále byly tímto nařízením vlády upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

 • částka 8 400 Kč se zvyšuje na 9 100 Kč,
 • částka 20 500 Kč se zvyšuje na 21 800 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2006.

Nařízení vlády č. 415/2005 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2006)

Podle tohoto nařízení vlády

 1. důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 1996 se od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2005 zvyšují takto:
  • procentní výměra o 6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje,
  • základní výměra o 70 Kč na 1 470 Kč měsíčně.
 2. důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2005 se od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2003 zvyšují takto:
  • procentní výměra o 4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje,
  • základní výměra o 70 Kč na 1 470 Kč měsíčně.

Zákon č. 24/2006 Sb.

ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, účinnost dnem 1. února 2006

 1. Změna týkající se částečných invalidních důchodů spočívá v tom, že výše příjmu z výdělečné činnosti poživatelů uvedených důchodů nebude mít na jejich výši ani výplatu vliv. Výplata těchto důchodů, které jsou pro výši příjmů z výdělečné činnosti kráceny nebo které se z tohoto důvodu nevyplácejí, náleží v plné výši od splátky důchodu splatné v únoru 2006. Česká správa sociálního zabezpečení výplatu částečných invalidních důchodů uvolní v plné výši bez žádosti, a to nejpozději od splátky důchodu splatné v květnu 2006 spolu s doplatkem od splátky důchodu splatné v únoru 2006. Výdělečná činnost v cizině není překážkou pro výplatu plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu.

  Pravidla platná pro souběh nároku na výplatu částečného invalidního důchodu s vdovským, vdoveckým nebo sirotčím důchodem (vyšší důchod náleží v plné výši a z nižšího důchodu náleží polovina procentní výměry) platí i nadále.
 2. 2. Dosavadní právní úprava neřešila situace, kdy podle rozhodnutí soudu došlo k neplatnému skončení právního vztahu zakládajícího účast na důchodovém pojištění. Novela zákona o důchodovém pojištění spočívá v tom, že za dobu pojištění se považuje též doba, po kterou podle pravomocného rozhodnutí soudu trval nadále právní vztah zakládající účast na pojištění, pokud podle tohoto rozhodnutí došlo ke skončení tohoto vztahu neplatně a pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k neplatnému skončení tohoto vztahu, splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění; podmínka zaplacení pojistného se přitom považuje za splněnou. Do vyměřovacího základu pojištěnce se v těchto případech zahrnuje náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu v kalendářních měsících, za které náležela; pokud tato náhrada nebyla soudem přiznána, považují se tyto doby za vyloučené doby.