Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2003

Zákon č. 425/2003 Sb.

Zákonem č. 425/2003 Sb. byl s účinností od 1. ledna 2004 novelizován mj. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Dne 26. září 2003 byly schváleny Poslaneckou sněmovnou a dne 6. listopadu 2003 Senátem změny týkající se oblasti důchodového pojištění, oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (sněmovní tisk 396, senátní tisk 176). Dále byly dne 26. září 2003 schváleny Poslaneckou sněmovnou a dne 5. listopadu 2003 Senátem změny týkající se oblasti nemocenského pojištění (sněmovní tisk 393, senátní tisk 170).

Důchodové pojištění

Změny spočívají zejména:

 1. ve zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod stejným tempem i po roce 2007 s cílem postupného dosažení jednotné hranice 63 let pro muže a bezdětné ženy v roce 2013. Důchodový věk ostatních žen bude i nadále diferencovaný podle počtu vychovaných dětí, a to v rozmezí 59 až 62 let,
 2. omezení možnosti předčasného odchodu do starobního důchodu zrušením dočasně kráceného předčasného starobního s tím, že tato možnost zůstane dočasně zachována (do 31. prosince 2006) při splnění stanovených podmínek pro poživatele částečného invalidního nebo bývalé poživatele plného invalidního důchodu. Pokud jde o možnost přiznání druhého typu předčasného starobního důchodu, a to trvale kráceného, zůstává současná právní úprava beze změny,
 3. redukci hodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění znamenající, že se bude doba studia na střední a vysoké škole před 1. lednem 1996 získaná po dosažení věku 18 let hodnotit nejvýše v rozsahu šesti let s tím, že se bude považovat za náhradní dobu pojištění, a tedy pro výši důchodů bude hodnocena pouze v rozsahu 80% (tím dojde ke sjednocení s hodnocením doby tohoto studia získaného po 31. prosinci 1995). Doba studia před 1. lednem 1996 získaná před dosažením věku 18 let se však bude i nadále hodnotit jako doba pojištění (tedy "plnohodnotně"),
 4. ve zrušení podmínky umožňující nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod pouze při nepřekročení stanovené hranice (dvojnásobek částky životního minima pro jednotlivce), a to jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Současně se stanoví, že pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti musí být pracovněprávní vztah uzavřen nejdéle na dobu jednoho roku,
 5. v rozdělení samostatné výdělečné činnosti na hlavní a vedlejší. OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost budou vykonávat jako svou hlavní činnost, budou vždy (bez ohledu na výši dosaženého příjmu) účastny důchodového pojištění (a budou platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti aspoň z minimálního vyměřovacího základu). OSVČ, jejichž samostatná výdělečná činnost bude mít povahu vedlejší činnosti vzhledem k příjmům ze zaměstnání nebo vzhledem k trvání stanovených skutečností (pobírání starobního nebo plného invalidního důchodu, studium, apod.), budou nadále účastny důchodového pojištění v závislosti na výši dosahovaného příjmu,
 6. v rozšíření okruhu OSVČ o osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud je tato činnost konána mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti.
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Změny spočívají zejména:

 1. v "převedení" části příspěvků vybíraných na státní politiku zaměstnanosti do systému důchodového pojištění, a to zvýšením sazby pojistného na důchodové pojištění o 2 procentní body (z 26% na 28% vyměřovacího základu) a současně snížením sazby pojistného na státní politiku zaměstnanosti o 2 procentní body (z 3,6% na 1,6% vyměřovacího základu),
 2. v postupném zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného u osob samostatně výdělečně činných v letech 2004 až 2006 z 35% na 50% (v roce 2004 na 40%, v roce 2005 na 45%, v roce 2006 na 50%) rozdílu mezi dosaženými příjmy a vynaloženými výdaji. Současně se začne zvyšovat v letech 2004 až 2006 minimální vyměřovací základ OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností stanovený v nominální výši, a to na úroveň 20% průměrné mzdy v národním hospodářství (v měsíčním vyjádření) v roce 2004, na úroveň 22,5% v roce 2005 a na úroveň 25% v roce 2006.

Nařízení vlády č. 337/2003 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2004)

Podle tohoto nařízení vlády se zvyšuje procentní výměra důchodů starobních, plných invalidních, částečných invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích přiznaných před 1. lednem 2004 od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2003 o 2,5% procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Základní výměra důchodů se nezvyšuje a činí i nadále 1 310 Kč měsíčně.

Nařízení vlády č. 338/2003 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2004)

Tímto nařízením vlády

 • byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2002 ve výši 15 711 Kč a
 • byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002, a to ve výši 1,0717.

Dále byly tímto nařízením vlády upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

 • částka 7 400 Kč se zvyšuje na 7 500 Kč,
 • částka 17 900 Kč se zvyšuje na 19 200 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2004.