Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2001

Základní informace o I. novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů v roce 2001

Dne 26.ledna 2001 schválila Poslanecká sněmovna a dne 28.února 2001 Senát Parlamentu ČR návrh novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o důchodovém pojištění"). Schválené změny, které nabudou účinnosti dnem 1.července 2001, spočívají zejména:

 • ve zvýšení redukce procentní výměry předčasného starobního důchodu
  • z 1% na 1,3% výpočtového základu u dočasně kráceného předčasného starobního důchodu, na který vznikne nárok podle § 30 zákona o důchodovém pojištění,
  • z 0,6% (resp. 0,3%) na 0,9% výpočtového základu u trvale kráceného předčasného starobního důchodu, na který vznikne nárok podle § 31 zákona důchodového pojištění
  za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku,
 • v úpravě zvýšení procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 zákona o důchodovém pojištění, za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku bez pobírání tohoto důchodu, a to z 1% na 1,5% výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu této výdělečné činnosti; v případě předčasných starobních důchodů, na které vznikne nárok podle § 30 nebo 31 zákona o důchodovém pojištění platí, tento režim ode dne dosažení důchodového věku,
 • v rozšíření podmínky, že pracovněprávní vztah musí být sjednán na dobu určitou, i  pro nárok na výplatu předčasného starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 30 nebo 31 zákona o důchodovém pojištění, vedle příjmu z výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku,
 • v rozšíření dosavadního okruhu osob účastných důchodového pojištění tak, že důchodového pojištění bude účastna i osoba pečující osobně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo o osobu částečně bezmocnou starší 80 let, pokud spolu žijí ve společné domácnosti ve smyslu ustanovení § 115 občanského zákoníku (nemusí jít tedy o blízkou osobu ve smyslu § 27 zákona o důchodovém pojištění); ani nadále nebude vyžadována podmínka společné domácnosti v případě, že půjde o péči o takovou osobu, která se pro účely zákona o důchodovém pojištění považuje za blízkou osobu,
 • v možnosti poukazovat důchod i na účet manžela (manželky) u banky v ČR, pokud o to oprávněný požádá na předepsaném tiskopise a má-li v době, kdy o tento způsob výplaty požádá, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu.
Přechodná ustanovení:
 • výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikne nárok podle § 29 zákona o důchodovém pojištění, se zvyšuje za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod před 1.červencem 2001 podle předpisů platných před tímto dnem, tj. i nadále o 1% výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu této výdělečné činnosti,
 • výše procentní výměry předčasného starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 30 zákona o důchodovém pojištění před 1.červencem 2001 a který je přiznáván ode dne spadajícího do období po 30.červnu 2001, se stanoví podle předpisů platných po 30.červnu 2001, tj., pokud jde o výši procentní výměry, snižuje se o 1,3% výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku,
 • výše procentní výměry předčasného starobního důchodu, který byl přiznán podle § 30 nebo 31 zákona o důchodovém pojištění ode dne spadajícího do období před 1.červencem 2001 a který se přepočítává za dobu výdělečné činnosti vykonávané po 30.červnu 2001 do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod, se stanoví podle předpisů platných před 1.červencem 2001; to znamená, že na tyto případy se nevztahují vyšší procentní sazby snížení procentní výměry, i když se takový přepočet provádí po 30.červnu 2001,
 • jestliže poživatel předčasného starobního důchodu přiznaného podle § 30 nebo 31 zákona o důchodovém pojištění před 1.červencem 2001 je výdělečně činný dne 30.června 2001 na základě pracovněprávního vztahu uzavřeného na dobu neurčitou, tento vztah trvá i po 30.červnu 2001 a do dne předcházejícího splátce důchodu splatné v říjnu 2001 neupraví tento vztah na dobu určitou, nenáleží mu od této splátky výplata tohoto důchodu; skutečnost, že nesplňuje podmínku sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou, je poživatel tohoto důchodu povinen oznámit plátci důchodu do 31.července 2001 (tato ohlašovací povinnost platí i pro zaměstnavatele),
 • účast na důchodovém pojištění z důvodu péče o jinou než blízkou převážně nebo úplně bezmocnou osobu anebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let bude možná až za dobu péče vykonávané ode dne účinnosti novely zákona o důchodovém pojištění, tedy až od 1.července 2001.

Podrobnější vysvětlení nároků z důchodového pojištění podá ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, příslušná okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení

Základní informace o II. novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů v roce 2001

Dnem 1. července 2001 nabývá účinnosti zákon č. 188/2001 Sb., kterým je novelizován zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o důchodovém pojištění").

Novela zákona o důchodovém pojištění se týká stanovení výše starobního důchodu pojištěnců, kteří splnili podmínky stanovené nařízením vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům. V případě, že výše tohoto starobního důchodu byla stanovena podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 a procentní výměra tohoto důchodu přitom byla omezena nejvyšší výměrou platnou ke dni 31. prosince 1995 (tj. 5 100 Kč měsíčně), zvyšuje se tato procentní výměra:

 • při přiznání starobního důchodu po 30. červnu 2001 podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává tento důchod; tato zvýšení se přitom stanoví tak, jako kdyby byl starobní důchod přiznán ke dni 31. prosince 1995 a zvýšení procentní výměry starobního důchodu náleží ode dne přiznání tohoto důchodu,
 • při přiznání starobního důchodu v období od 1. ledna 1997 do 30. června 2001 podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá den, od něhož byl tento starobní důchod přiznán; tato zvýšení se přitom stanoví tak, jako kdyby byl starobní důchod přiznán ke dni 31. prosince 1995 a zvýšení procentní výměry starobního důchodu náleží od splátky tohoto důchodu splatné po 30. červnu 2001.

Podrobnější vysvětlení nároků z důchodového pojištění podá ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, příslušná okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení.

Základní informace o III. novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2001 (zákon č. 353/2001 Sb.)

Dne 18. září 2001 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (po vrácení Senátem) návrh zákona č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Článkem IX tohoto zákona byl novelizován i zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to jeho § 107 odst. 2. Změna spočívá v tom, že rozhodnutí o zvýšení částek, pomocí nichž se stanoví z osobního vyměřovacího základu výpočtový základ (tzv. "redukčních hranic"), ke kterému je zmocněna vláda nařízením, nebude vázáno na zvýšení důchodů aspoň o 5%. Tato podmínka byla uvedenou novelou zákona zrušena. Změna nabyla účinnosti dnem 5.10.2001.

Nařízení vlády č. 345/2001 Sb.

(účinnost dnem 1.12.2001)

Podle tohoto nařízení vlády se důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí

 • přiznané před 1.lednem 1996 zvyšují od splátky důchodu splatné po 30.listopadu 2001 tak, že procentní výměra důchodu se zvýší o 11% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;
 • přiznané od 1. ledna 1996 do 30. listopadu 2001 zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 2001 tak, že procentní výměra důchodu se zvýší o 8% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;
 • přiznávané od 1.prosince 2001 do 31.prosince 2001 zvýší ode dne přiznání o 8% procentní výměry důchodu, která náleží ke dni přiznání důchodu.

Nařízení vlády č. 346/2001 Sb.

(účinnost 1.1.2002)

Tímto nařízením vlády byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2000 ve výši 13 490 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu (aktualizaci) tohoto všeobecného vyměřovacího základu ve výši 1,0942.

Dále byly tímto nařízením upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

 • částka 6 600 Kč se zvyšuje na 7 100 Kč,
 • částka 15 300 Kč se zvyšuje na 16 800 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použijí v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2002.