Hlášení změn v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby

Příjemce dotace je povinen písemně informovat odbor sociálních služeb (22) MPSV o následující změně údajů uváděných v žádosti, a to nejpozději do 15. ledna 2018:

změna v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby dle části XVI bod 5b) Metodiky,

Vzor Formuláře pro oznámení změn příjemcem dotace je označen jako Hlášení změn.