Grantové schéma pro Opatření 2.1, část sociálních služeb – 3. výzva

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálních služeb

vyhlásilo následující programy podpory

A - Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
B - Integrace specifických cílových skupin

Cíle a popis programů podpory

Programy podpory jsou vyhlašovány v rámci opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, jehož cílem je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením.

V rámci programu podpory A je možno získat finanční prostředky na vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Cílem je posílit jejich schopnosti a dovednosti v poskytování takových sociálních služeb, které vedou k návratu uživatele těchto služeb do běžného života a na trh práce.

Vzdělávací programy budou zaměřeny:

 • A1 - na zajištění kvality sociálních služeb vedoucích k sociální integraci (na principu existujících standardů kvality),
 • A2 - zajištění odborného vzdělávání pracovníků, kteří podporují integraci osob z cílových skupin na trh práce a udržení se na trhu práce,
 • A3 - na zajištění místní a typové dostupnosti služeb (podpora principů partnerských jednání zúčastněných subjektů na místní a regionální úrovni – komunitní plánování).
Cílové skupiny pro vzdělávací programy A1 a A2:

Zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb:

 • poskytovatelé sociálních služeb pro cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením
 • nestátní neziskové organizace:
  • občanská sdružení,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • církevní právnické osoby;
 • obce, pracovníci obcí, kteří poskytují sociální služby, sociální péči, sociální pomoc a sociálně právní ochranu dětí;
 • svazky obcí;
 • kraje, pracovníci krajů, kteří poskytují sociální služby, sociální péči, sociální pomoc a sociálně právní ochranu dětí;
 • organizační složky státu a příspěvkové organizace státu poskytující sociální služby;
 • pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci.
Cílové skupiny pro vzdělávací programy A3:

V oblasti zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb - komunitního plánování:

 • obce, pracovníci obcí, kteří se zabývají/budou zabývat procesy komunitního plánování sociálních služeb,
 • organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, přičemž pracovníci těchto organizací se zabývají/budou zabývat procesy komunitního plánování sociálních služeb,
 • kraje, pracovníci krajů, kteří se zabývají/budou zabývat procesy komunitního plánování sociálních služeb,
 • organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, přičemž pracovníci těchto organizací se zabývají/budou zabývat procesy komunitního plánování sociálních služeb.

V rámci programu podpory B je možné čerpat finanční prostředky na sociální služby pro specifické cílové skupiny, vzdělávání příslušníků specifických cílových skupin a na speciální poradenské služby s cílem integrace těchto skupin obyvatelstva do běžného života společnosti a na trh práce. Podporovány budou projekty realizované v národním měřítku, tj. které přesáhnou územní region NUTS II.

Za specifické cílové skupiny programu podpory B jsou považovány především:

 • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti;
 • bezdomovci (osoby bez přístřeší);
 • osoby po výkonu trestu;
 • oběti trestné činnosti, domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi.
Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem je veřejná nebo nezisková právnická osoba se sídlem v ČR:

 • Kraj, organizace zřizované krajem
 • Obec, organizace zřizované obcí
 • Svazek obcí
 • Nestátní nezisková organizace působící v sociální oblasti (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba)
 • Zájmová sdružení právnických osob, kde těmito osobami jsou výše uvedené neziskové organizace, např. asociace
 • Organizační složka státu, příspěvková organizace státu, která poskytuje sociální služby
 • Vzdělávací instituce, např. škola, univerzita

Pro oba programy podpory platí, že žadatelé nemohou předkládat projekty ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.

Umístění projektu

Projekty mohou být realizovány ve všech regionech NUTS II, kromě regionu hl. města Prahy. Výjimka přesahu na území hl. města Prahy je povolena za předem stanovených podmínek.

Rozpočet a doba trvání projektu

Celková částka pro oba programy podpory je 152 239 043,- Kč.

Jednotlivé projekty mohou získat podporu v rozmezí 600 tis. Kč až 15 mil. Kč

Schválené projekty budou podpořeny až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu.

Podíl nákladů projektu na nákup služeb nesmí převýšit 49 % celkových uznatelných nákladů projektu. V rámci této výzvy je povolena výjimka k výši uznatelných nákladů projektu ve vztahu k výdajům plynoucím z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených objednávek. Tyto mohou tvořit až 65% uznatelných nákladů projektu.

Doba realizace projektu nesmí překročit 23 měsíců. Aktivity projektu musí být ukončeny k 30.06.2008.

Způsob výběru projektů

Projekty jsou hodnoceny podle předem stanovených kritérií, včetně specifických kritérií.

Podávání žádostí

Žádosti je možné podávat od 22.3. do 22.5.2006 do 15.hod.

Žádosti o financování musí splňovat podmínky stanovené pro čerpání finančních prostředků z ESF a musí být vyplněny na formuláři v informačním systému Benefit. Žadatel je povinen předložit také žádost uloženou ve formátu *pdf na pevném médiu (CD).

Podrobné informace

Podrobné náležitosti předložení projektu jsou stanoveny ve výzvě, která je dostupná na internetových stránkách www.esfcr.cz.

Další informace lze získat na emailové adrese soc.integrace_esf@mpsv.cz Pro osobní konzultaci je nutné domluvit termín předem na tel. 221 922 859.