Grantové schéma pro Opatření 2.1, část sociálních služeb – 2. výzva

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálních služeb

vyhlásilo následující programy podpory

A - Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
B - Integrace specifických cílových skupin

Cíle a popis programů podpory

Programy podpory jsou vyhlašovány v rámci opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, jehož cílem je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením.

V rámci programu podpory A je možno získat finanční prostředky na vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Cílem je posílit jejich schopnosti a dovednosti v poskytování takových sociálních služeb, které vedou k návratu uživatele těchto služeb do běžného života a na trh práce.

V rámci programu podpory B je možné čerpat finanční prostředky na sociální služby pro specifické cílové skupiny, vzdělávání příslušníků specifických cílových skupin a na speciální poradenské služby s cílem integrace těchto skupin obyvatelstva do běžného života společnosti a na trh práce. Podporovány budou projekty realizované v národním měřítku, tj. které přesáhnou územní region NUTS II.

Za specifické cílové skupiny jsou považovány především:

 • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti;
 • bezdomovci (osoby bez přístřeší);
 • osoby po výkonu trestu;
 • oběti trestné činnosti, domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi.
Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem je veřejná nebo nezisková právnická osoba se sídlem v ČR:

 • Kraj, organizace zřizované krajem
 • Obec, organizace zřizované obcí
 • Svazek obcí
 • Nestátní nezisková organizace působící v sociální oblasti (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba)
 • Zájmová sdružení právnických osob, kde těmito osobami jsou výše uvedené neziskové organizace, např. asociace
 • Organizační složka státu, příspěvková organizace státu, která poskytuje sociální služby
 • Vzdělávací instituce, např. škola, univerzita

Pro oba programy podpory platí, že žadatelé nemohou předkládat projekty ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.

Umístění projektu

Projekty mohou být realizovány ve všech regionech NUTS II, kromě regionu hl. města Prahy. Výjimka přesahu na území hl. města Prahy je povolena za předem stanovených podmínek.

Rozpočet a doba trvání projektu

Celková částka pro oba programy podpory je 150.000.000 Kč.

Jednotlivé projekty mohou získat podporu v rozmezí 600 tis. Kč až 15 mil. Kč

Schválené projekty budou podpořeny až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu.

Podíl nákladů projektu na nákup služeb nesmí převýšit 49 % celkových uznatelných nákladů projektu. V rámci této výzvy je povolena výjimka k výši uznatelných nákladů projektu ve vztahu k výdajům plynoucím z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených objednávek. Tyto mohou tvořit až 65% uznatelných nákladů projektu.

Doba realizace projektu nesmí překročit 24 měsíců.

Způsob výběru projektů

Projekty jsou hodnoceny podle předem stanovených kritérií, včetně specifických kritérií.

Podávání žádostí

Žádosti je možné podávat od 9.9. do 11.11.2005 do 11.00 hod.

Žádosti o financování musí splňovat podmínky stanovené pro čerpání finančních prostředků z ESF a musí být vyplněny na formuláři v informačním systému Benefit.

Podrobné informace

Podrobné náležitosti předložení projektu jsou stanoveny ve výzvě, která je dostupná na internetových stránkách www.esfcr.cz.

Další informace lze získat na emailové adrese soc.integrace_esf@mpsv.cz Pro osobní konzultaci je nutné domluvit termín předem na tel. 221 922 859.