Finanční vypořádání poskytnuté dotace v roce 2016

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2016 nejpozději k 31. prosinci 2016, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna 2017.

V případě programu podpory sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách):

  1. Příjemce dotace předloží v souladu s § 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb. do 15. 2. 2017 odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 3, část A vyhlášky č. 367/2015 Sb.;
  2. k podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele dotace (MPSV) případnou vratku dotace (číslo tohoto účtu je 6015-2229001/0710).

Jednotlivým titulem (viz vzor tiskopis tabulky dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.) se rozumí sociální služba, na kterou byla dotace poskytnuta. V těch případech, kdy v rámci jednoho rozhodnutí o poskytnutí dotace je dotace poskytována na více sociálních služeb, budou v tabulce údaje o poskytnuté dotaci vyplněny samostatně za každou jednotlivou sociální službu, na kterou byla dotace ze státního rozpočtu poskytnuta.

Komentář dle písm. b) obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace) a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek.

Zpracovaný podklad pro finanční vypořádání dotace bude podepsán statutárním zástupcem příjemce dotace nebo jím pověřenou osobou.

Při nedodržení uvedené povinnosti se postupuje podle § 44 a § 44a zákona o rozpočtových pravidlech. Bez řádného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu nebudou subjektu v následujícím roce uvolněny prostředky dotace.