Finanční vypořádání poskytnuté dotace v roce 2015

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2015 nejpozději k 31. prosinci 2015.

 1. ZMĚNA od 1.1.2015 V případě bývalého programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):
  1. příjemce dotace předloží podklady pro finanční vypořádání dotace svému příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl. m. Praze, jehož prostřednictvím mu byla dotace vyplacena. Informace získá na sociálním odboru příslušného KÚ/MHMP)
 2. V případě programu podpory B (podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):
  1. příjemce dotace předloží v souladu s § 7 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 15. 2. 2015 odboru sociálních služeb, sociální práce a sociální bydlení (22) MPSV podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v přílohách
   • č. 5 (část A tiskopisu) tiskopis platný pro podnikatelské subjekty
   • č. 7 (část A tiskopisu) tiskopis platný pro neziskové organizace atd.
   • č. 11 (část A tiskopisu) tiskopis platný pro obce, dobrovolné svazky obcí, kraje nebo hl. m. Prahu vyhlášky č. 52/2008 Sb.,
  2. k podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele dotace (MPSV) případnou vratku dotace (číslo tohoto účtu je 6015-2229001/0710).

Jednotlivým titulem (viz vzor tiskopis tabulky dle vyhlášky č. 52/2008 Sb.) se rozumí sociální služba, na kterou byla dotace poskytnuta. V případech, kdy v rámci jednoho rozhodnutí o poskytnutí dotace je dotace poskytována na více sociálních služeb, budou v tabulce údaje o poskytnuté dotaci vyplněny samostatně za každou jednotlivou sociální službu, na kterou byla dotace ze státního rozpočtu poskytnuta.

Komentář dle písm. b) obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace) a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek.