Finanční vypořádání poskytnuté dotace v roce 2011

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2011 nejpozději k 31. prosinci 2011.

 1. V případě programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):
  1. příjemce dotace předloží v souladu s § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 5. 2. 2012 příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl. m. Praze, jehož prostřednictvím mu byla dotace vyplacena, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb.,
  2. k podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet kraje nebo hl. m. Prahy případnou vratku dotace.
 2. V případě programu podpory B (podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):
  1. příjemce dotace předloží v souladu s § 7 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 15. 2. 2012 odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v přílohách
   • č. 5 (část A tiskopisu) tiskopis platný pro podnikatelské subjekty
   • č. 7 (část A tiskopisu) tiskopis platný pro neziskové organizace atd.
   • č. 11 (část A tiskopisu) tiskopis platný pro obce, dobrovolné svazky obcí, kraje nebo hl. m. Prahu vyhlášky č. 52/2008 Sb.,
  2. k podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele dotace (MPSV) případnou vratku dotace (číslo tohoto účtu je 6015-2229001/0710).

Jednotlivým titulem (viz vzor tiskopis tabulky dle vyhlášky č. 52/2008 Sb.) se rozumí sociální služba, na kterou byla dotace poskytnuta. V případech, kdy v rámci jednoho rozhodnutí o poskytnutí dotace je dotace poskytována na více sociálních služeb, budou v tabulce údaje o poskytnuté dotaci vyplněny samostatně za každou jednotlivou sociální službu, na kterou byla dotace ze státního rozpočtu poskytnuta.

Komentář dle písm. b) obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace) a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek.