Finanční prostředky pro rok 2003

Upozornění

Ministerstvo práce a sociální ČR (dále jen "MPSV ČR") vytvořilo Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2003. Formulář Žádosti se skládá ze tří částí - obecné části, specifické části a přílohy. Obecná a specifická část Žádosti obsahuje základní informace o žadateli a souhrnné informace o poskytovaných službách. Příloha Žádosti obsahuje údaje o zařízení sociálních služeb ve smyslu naplňování standardů kvality sociálních služeb.

V případě projektu, na který byla v roce 2002 poskytnuta od MPSV ČR neinvestiční dotace, vyplněná příloha Žádosti nebude mít vliv na hodnocení Žádosti (tzn. její nevyplnění není důvodem k neposkytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu). V případě projektu, na který nebyla v roce 2002 poskytnuta od MPSV ČR neinvestiční dotace, bude při hodnocení k příloze Žádosti přihlíženo (tzn. nevyplnění je důvodem k neposkytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu).

Údaje z přílohy Žádosti budou využity zejména pro další upřesnění typologie sociálních služeb, pro mapování sítě sociálních služeb, pro zjišťování sociálních služeb regionálního i nadregionálního charakteru, při prevenci sociálního vyloučení a jejich následné finanční zjištění. Dále se příloha k Žádosti stane významným zdrojem pro přípravu zavedení systému inspekce sociálních služeb a pro vytvoření informačního systému, který bude veřejně přístupný. Z tohoto důvodu prosíme nestátní neziskové subjekty o její vyplnění.