ÉTA

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 20. září 2021 č. 825.

Zaměření programu

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Cíle programu

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

  1. člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
  2. člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
  3. člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
  4. člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

Doba trvání a termín vyhlášení programu

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2025, tj. 8 let. Veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu se předpokládá vyhlásit poprvé v roce 2017 se zahájením poskytování podpory od roku 2018. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2018 až 2021 se zahajováním poskytování podpory v letech 2019 až 2022. Zaměření veřejných soutěží bude v souladu s výstupy relevantních platforem pro společenskovědní a humanitní výzkum. Délka realizace programu může být prodloužena na základě průběžného hodnocení programu, ale i na základě výstupů platformy pro společenskovědní a humanitní výzkum spojené s RVVI. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců. Předpokládaná maximální doba řešení projektu jsou tři roky. Doba realizace projektů výzkumu, vývoje a inovací nepřesáhne dobu trvání programu.